Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura XX wieku w perspektywie aksjologicznej (Leśmian, Miłosz i inni)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LiterAksjol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura XX wieku w perspektywie aksjologicznej (Leśmian, Miłosz i inni)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP2W01

FP2W08

FP2KO5

Skrócony opis:

Wybrana literatura XIX i XX wieku zobaczona zostaje w perspektywie aksjologicznej; w trakcie zajęć aktualizowana jest umiejętność widzenie tekstu dzieła sztuki słowa zarówno w kontekście problemów estetycznych, jak i pojawiających się zagadnień etycznych. Podejmowana jest szczegółowa analiza - w perspektywie aksjologicznej - utworów pisarzy XIX i XX wieku.

Pełny opis:

Podjęcie analizy wybranej literatury XIX i XX wieku w kontekście zaganień estetycznych i etycznych; analizy prowadzącej do usprawnienia umiejętności wartościującego spojrzenia na teksty sztuki słowa. Czynnościom interpretacyjnym poddane zostają utwory Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza i Janusza St. Pasierba.

Literatura:

C.K. Norwid, "O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach"

Wiersze: J. Słowackiego, B. Leśmiana, Cz. Miłosza, J. St. Pasierba.

R. Ingarden, "Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych";

R. Ingarden, "Wartości artystyczne i wartości estetyczne",

"O różnych rozumieniach "prawdziwości" w dziele sztuki";

w: R. Ingarden, "Wybór pism estetycznych", oprac. A. Tyszczyk, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu fil. polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych - w różnych formach- o zróżnicowanych wytworach kultury.

Aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania i kompetencji w trakcie dyskusji, analiz i czynności interpretacyjnych, a także w trakcie pisemnych kolokwiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)