Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska literatura dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Litwlosdzieci
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura dla dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02

FW1_U04

FW1_U06

FW1_K04

Wymagania wstępne:

- bardzo dobra znajomość języka polskiego

- mile widziana znajomość języka włoskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę tekstów

- wiedza z zakresu historii, historii literatury włoskiej i europejskiej

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest wybranym, zagadnieniom, autorom oraz tekstom począwszy od XIX wieku (Ida Baccini, Carlo Collodi, Edmund De Amicis, Emilio Salgari), aż do pisarzy współczesnych (Gianni Rodari, Roberto Piumini, Bianca Pitzorno). Koncentruje się zarówno na zjawiskach ogólnych (trendy w literaturze, recepcja przekładu), jak i na analizie fragmentów tekstów; nawiązuje do włoskiej literatury dla dorosłych i realiów społeczno-politycznych Półwyspu Apenińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent (wiedza):

- zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych

Absolwent (umiejętności):

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego.

- potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego utworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym

Absolwent (kompetencje społeczne):

- jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, bardzo dobrze potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego, bardzo dobrze potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego utworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, dobrze potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego, dobrze potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego utworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, dostatecznie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego, dostatecznie potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego utworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h


30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach


15 h – bieżące przygotowanie do zajęć


30 h - przeczytanie zaleconych lektur

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny obejmujący wybrane zagadnienia z włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży od zarania aż po współczesność.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest wybranym, zagadnieniom, autorom oraz tekstom począwszy od XIX wieku (Ida Baccini, Carlo Collodi, Edmund De Amicis, Emilio Salgari), aż do pisarzy współczesnych (Gianni Rodari, Roberto Piumini, Bianca Pitzorno). Koncentruje się zarówno na zjawiskach ogólnych (trendy w literaturze, recepcja przekładu), jak i na analizie fragmentów tekstów; nawiązuje do włoskiej literatury dla dorosłych i realiów społeczno-politycznych Półwyspu Apenińskiego.

Literatura:

Opracowania krytyczne:

Baldi G. (red.), Dal testo alla storia, dalla storia al testo, t. 3/1A - 3/3, Paravia

2001.

Biernacka-Licznar K., Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, SBP, Warszawa 2018.

Boero P., De Luca C., La letteratura per l’infanzia, Editori Laterza 2012.

Faeti, A., Guardare le figure, Donzelli Editore, 2011.

Salwa P. (red.), Historia literatury włoskiej, t. II, Wydawnictwo Naukowe Semper 1997.

Woźniak M., Biernacka-Licznar K., Staniów B., Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.

Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, PWN 2008.

Lektury (dwie z podanych poniżej):

Baccini I., Pamiętnik kurczątka, tłum. M. Oleksińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1931.

Buzzati D., Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię, tłum. M. i J. Mikołajewscy, Czuły Barbarzyńca 2008.

Calvino I., Baśnie włoskie, przekład zbiorowy, Czuły Barbarzyńca 2012-14 (trzy).

Collodi, C., Małpiszonek Pipi, tłum. J. Wachowiak-Finlaison, W.A.B. 2012.

Collodi C., Pinokio, tłum. Z. Jachimecka lub J. Mikołajewski (wydanie dowolne).

De Amicis E., Serce, tłum. M. Konopnicka (wydanie dowolne).

Morosinotto D., Renomowany Katalog Walker&Dawn, tłum. E. Nicewicz-Staszowska, Dwie Siostry 2019.

Munari B., Dizajn i sztuka, tłum. M. Salwa, d2d.pl, 2014.

Nanetti A., Mój dziadek był drzewem czereśniowym, tłum. M. i J. Mikołajewscy, Nasza Księgarnia 1998.

Olivotti S., Zwierzoobjaśniarka. Wynalazek, który zmienił świat, tłum. J. Wajs, Nasza Księgarnia 2018.

Pitzorno B., Chlorofilka z błękitnego nieba, tłum. K. i E. Kabatcowie, Nasza Księgarnia 1981.

Pitzorno B., Poliksena i prosiaczek, tłum. D. Ściborska-Wytrykus, Prószyński i S-ka 2006.

Piumini R., Maciuś i dziadek, tłum. E. Nicewicz-Staszowska, Bona 2013.

Rodari G., Był sobie dwa razy baron Lamberto, tłum. J. Mikołajewski, Muchomor 2020.

Rodari G., Gelsomino w krainie kłamczuchów, tłum. H. Ożogowska (wydanie dowolne).

Rodari G., Marek i Mirek, tłum. A. Kuciak, Muchomor 2006.

Rodari G., Opowieść o Cebulku, tłum. Z. Ernstowa, Nasza Księgarnia 1954.

Rodari G., Pinokio rymowany, tłum. J. Mikołajewski, Muchomor 2002.

Salgari E., Tygrysy z Mompracem, tłum. M. Lewicka, Śląsk 1990.

Silei F., Uniwersytet Wszystko Moje, tłum. J. Wajs, Nasza Księgarnia, 2018.

Vamba, Pamiętnik szalonego Jasia, tłum. M. Mastrangelo, Skrzat 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a62myrkL9P_QSHrf4b4wHt2UzJf4QYL8P4YCeET2EeBI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19504e97-e37c-498c-a932-d709ce85c763&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:

1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach

2 ECTS = 45 h – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć oraz przeczytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia końcowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny obejmujący wybrane zagadnienia z włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży od zarania aż po współczesność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:


1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach


2 ECTS = 45 h – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć oraz przeczytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia końcowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)