Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milanese culture through art, fashion, and design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MCT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Milanese culture through art, fashion, and design
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01Wymagania wstępne:

Angielski B2

Pełny opis:

Kurs prezentuje zagadnienia kultury Mediolanu przez pryzmat mody, sztuki i designu, które mają znaczący wpływ na postrzeganie miasta i jego rozwój. Rozważania rozpoczyna współczesna historia miasta oraz jego rozwój. Na kanwie rozważań osadzone są najważniejsze dzieła architektury i sztuki. Student poznaje rozwój wiodących tendencji artystycznych w Mediolanie oraz recepcję zjawisk międzynarodowych na gruncie miasta i ich recepcję kulturową. Analiza oparta jest zarówno o dzieła awangardy jak i sztuki najnowszej, które są silnie związne z rozwojem miasra. Student zdobywa wiedzę na temat rozwoju designu we Włoszech od początku wieku XX, przez futuryzm, pop, postmodernizm aż po trendy najnowsze. Uczestnicy poznają najważniejszych mediolańskich projektantów i firmy. Moda, która nierozerwalnie kojarzy się z miastem, jest ostatnim działem zajęć. Program porusza zagadnienia genezy pokazów we Florencji oraz rozwój Mediolanu jako włoskiej stolicy mody. Przywołane są najważniejsze marki modowe, projektanci oraz style. Studenci potrafią wykorzystać informacje by zrozumieć wpływ sztuk na rowój miasta i wykształcenie się w nim specyficznej kultury opartej w dużej mierze o sferę wizualną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o kultury, historii i sztuki współczesnego Mediolanu w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - poznaje historię i kulturę Mediolanu na tle kultury europejskiej.

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o mediolańskich instytucjach kultury (muzea, galerie, przestrzenie nowej sztuki) i orientację we współczesnym życiu kulturalnym - poznaje placówki kulturalne Mediolanu i potrafi połączyć je z zagadnieniami kursu.

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na temat kultury i sztuki Mediolanu z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - potrafi wyszukiwać informacje na temat mody, sztuki i kultury Mediolanu wykorzystując źródła i opracowania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%

Prezentacja zaliczeniowa (archiwizacja na Moodle) 60%

Frekwencja (maks. 2 nieobecności w semestrze) 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki miasta i potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków miasta i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów i domów mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 5 ECTS

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

2 ECTS - lektura

2 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)