Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matka w literaturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MatLitWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matka w literaturze współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabJV3bCPgDF06nVSchZmnwgQoKF1nG_vs-uqo-c54Xo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=272d1ec5-9281-43d4-a064-fa54ae412bd0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Student posiada już pewien zakres wiedzy z literatury, a także przynajmniej elementarną wiedzę z innych dziedzin - w tych zajęciach kontekstowych wobec literatury: historii, filozofii, psychologii czy religii.

Skrócony opis:

Zapoznanie się z wybraną poezją i prozą polską przełomu XX i XXI wieku podejmującą odwieczny motyw matki. Sięgamy do utworów twórców powszechnie znanych, ale i tych mniej funkcjonujących w czytelniczej świadomości.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Pełny opis:

Zapoznanie się z wybraną poezją i prozą polską przełomu XX i XXI wieku podejmującą odwieczny motyw matki. Sięgamy do utworów twórców powszechnie znanych, ale i tych mniej funkcjonujących w czytelniczej świadomości. Pojawiają się takie nazwiska jak Różewicz, Herbert, Twardowski, ale takżeJanko, Kronhold, Nowak. I również inni. Bierzemy pod uwagę autorów zróżnicowanych pokoleniowo i pod względem poetyki oraz tematu. Utwory interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Uwzględniamy także aspekty psychologiczne, socjologiczne, światopoglądowe.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Literatura:

Andrzej Bursa, Śmierć mamusi.

Zbigniew Herbert, Mama.

Zbigniew Herbert, Matka.

Zbigniew Herbert, Matka i jej synek.

Anna Janko, Mamusia.

Anna Kamieńska, Matka (Nie jestem sobą…).

Anna Kamieńska, Matka (Tak ona była wszystkim…).

Anna Kamieńska, Matka i ja.

Anna Kamieńska, xxx (Żeby nie był odchodził od domu…).

Jerzy Kronhold, Moja matka.

Mirosława Kuś, Moja Matka,

Tadeusz Nowak, Narodziny.

Kazimierz Nowosielski, Do matki,

Jan Polkowski, Matka.

Jan Polkowski, Matce.

Julian Przyboś, Matka.

Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi.

Andrzej Sikorski, xxx (Mamo, jest mi tutaj dobrze…).

Andrzej Sikorski, xxx (Synu, czuje cię…).

Andrzej Sikorski, xxx (Mamo, dlaczego milczysz…).

Edward Stachura, Pogodzić się ze światem [fragment].

Jan Twardowski, Matka.

Rafał Wojaczek, Mit rodzinny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej realizowanej na ostatnich zajęciach, nawiązującej do omawianego w semestrze materiału. Studenci bardzo aktywni będą zwolnieni z pracy pisemnej i ocena zostanie wystawiona na podstawie aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabJV3bCPgDF06nVSchZmnwgQoKF1nG_vs-uqo-c54Xo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=272d1ec5-9281-43d4-a064-fa54ae412bd0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie się z wybraną poezją i prozą polską przełomu XX i XXI wieku podejmującą odwieczny motyw matki. Sięgamy do utworów twórców powszechnie znanych, ale i tych mniej funkcjonujących w czytelniczej świadomości.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Pełny opis:

Zapoznanie się z wybraną poezją i prozą polską przełomu XX i XXI wieku podejmującą odwieczny motyw matki. Sięgamy do utworów twórców powszechnie znanych, ale i tych mniej funkcjonujących w czytelniczej świadomości. Pojawiają się takie nazwiska jak Różewicz, Herbert, Twardowski, ale także Janko, Kronhold, Nowak. I również inni. Bierzemy pod uwagę autorów zróżnicowanych pokoleniowo i pod względem poetyki oraz tematu. Utwory interpretujemy w kontekście tradycji kulturowej i literackiej. Uwzględniamy także aspekty psychologiczne, socjologiczne, światopoglądowe.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Literatura:

Andrzej Bursa, Śmierć mamusi.

Zbigniew Herbert, Mama.

Zbigniew Herbert, Matka.

Zbigniew Herbert, Matka i jej synek.

Kazimiera Iłłakowiczówna, Bywało także i tak.

Anna Janko, Mamusia.

Anna Kamieńska, Koło samotności.

Anna Kamieńska, Matka (Nie jestem sobą…).

Anna Kamieńska, Matka (Tak ona była wszystkim…).

Anna Kamieńska, Matka i ja.

Anna Kamieńska, xxx (Żeby nie był odchodził od domu…).

Jerzy Kronhold, Moja matka.

Urszula Kozioł, Awaria.

Mirosława Kuś, Moja Matka,

Zofia Nałkowska, Dzienniki [fragment].

Zofia Nałkowska, Charaktery

Tadeusz Nowak, Narodziny.

Kazimierz Nowosielski, Do matki,

Jan Polkowski, Matka.

Jan Polkowski, Matce.

Julian Przyboś, Matka.

Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi.

Andrzej Sikorski, xxx (Mamo, jest mi tutaj dobrze…).

Andrzej Sikorski, xxx (Synu, czuje cię…).

Andrzej Sikorski, xxx (Mamo, dlaczego milczysz…).

Edward Stachura, Pogodzić się ze światem [fragment].

Jan Twardowski, Matka.

Rafał Wojaczek, Mit rodzinny.

Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Anna Janko, Milena Wieczorek, Cztery twarze domu. Antologia rodzinna.

Kobiety portret własny, wybór, opracowanie i wstęp H. Zaworska.

Adam Regiewicz, Rozbieranie Madonny. Ponowoczesna proza polska wobec pobożności maryjnej.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)