Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strony melancholii w literaturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MelanchLiSzt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strony melancholii w literaturze i sztuce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08, FP1_U03, FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury i sztuki na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Konwersatorium przybliża zagadnienia związane z panoramicznymi dziejami melancholii w kulturze, zwłaszcza z jej obecnością w europejskiej literaturze, filozofii i malarstwie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W07 - student zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

FP1_W10 - student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła

literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U03 - student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U07 - student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat posługując się językiem angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

FP1_K01 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Odniesienie oceny do poziomu osiągniętego efektu uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności:

FP1_W07 - student zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym zna omawiany na zajęciach dorobek literatury i kultury poświęcony zagadnieniu melancholii, rozumie wywodzącą się z niego terminologię humanistyczną.

FP1_W10 - student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła

literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U03 - student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu iteraturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego, muzycznego i filmowego.

FP1_U07 - student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat.

na ocenę 3 (dst) - w stopniu dostatecznym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat.

na ocenę 4 (db) - w stopniu dobrym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat.

na ocenę 5 (bdb) - w stopniu bardzo dobrym student potrafi zabierać głos w dyskusji, przeczytać ze zrozumieniem wskazaną literaturę podmiotową i przedmiotową, przygotować prezentację na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba przyznanych ECTS za zaliczenie przedmiotu - 3 pkt

Opis nakładu pracy studenta:

30 h - praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

30 h - praca własna (przygotowanie do zajęć, samokształcenie)

20 h - praca własna (przygotowanie prezentacji, planu wystąpienia i bibliografii)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)