Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czytanie Mickiewicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Mickiewicz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytanie Mickiewicza
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza (poziom szkoły średniej).

Skrócony opis:
Pełny opis:

W Roku Romantyzmu Polskiego zaistniało wiele okazji do podsumowań wiedzy na temat "Ballad i romansów" oraz do wyznaczenia nowych perspektyw oglądu fenomenalnego dzieła. Konwersatorium zatytułowane Czytanie Mickiewicza, poświęcone właśnie temu szczególnemu zespołowi wierszy, będzie okazją do kontynuacji dyskusji nad specyfiką romantyzmu przedlistopadowego, a w szczególności nad niezwykłością i atrakcyjnością wileńskiego tomu twórcy - geniusza.Celem szczegółowym konwersatorium będzie zapoznanie studentów ze wszystkimi tekstami składającymi się na cykl poetycki "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Akcent zostanie położony na walory deklamacyjne kolejnych wierszy (głośną lekturę zalecaną przez twórcę) oraz na dyskusję wokół realizowanej przez nie balladowej formy poetyckiej. Przyjrzymy się problematyce ballad oraz zdefiniujemy przez ich pryzmat romantyczną ludowość. Następnie podejmiemy próbę weryfikacji obecności w nich tradycji literackiej; w końcu pochylimy się nad nowatorstwem wierszy młodego Mickiewicza, by w rezultacie, uwzględniając najnowszą literaturę przedmiotu, podjąć namysł nad centralnym dla tego zbioru zagadnieniem, jakim jest zagadnienie cyklu poetyckiego. Zrekonstruujemy i poddamy refleksji trzy koncepcje badawcze "Ballad i romansów" jako cyklu – Marty Piwińskiej, Rolfa Fiegutha i Bogusława Doparta. W finale konwersatorium przyjrzymy się przykładom z poezji dwudziestowiecznej, ilustrującym różne typy nawiąząń do romantycznej ballady Mickiewiczowskiej, a także zapoznamy się ze sceniczną adaptacją "Ballad i romansów" zrealizowaną przez Teatr Wierszalin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08 student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna

kanoniczne dzieła polskiego romantyzmu, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie dziewiętnastowieczny kontekst kulturowy, zna najważniejszą literaturę przedmiotu poświęconą twórczości literackiej Mickiewicza.

FP1_U03 student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu wiedzy o polskim romantyzmie oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację tekstów poetyckich A. Mickiewicza.

FP1_K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat "Ballad i romansów" A. Mickiewicza i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami historycznoliterackimi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę wszystkich wierszy Adama Mickiewicza z cyklu „Ballady i romanse”; potrafi wyjaśnić związki ballady Mickiewiczowskiej z tradycją literacką (np. Niemcewiczowską) a jednocześnie potrafi wykazać na czym polega jej nowatorstwo; potrafi wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację utworów Mickiewicza w oparciu o wybraną koncepcję cyklu; potrafi argumentować i efektywnie prezentować tezy interpretacyjne, z którymi zapoznał się sięgając po literaturę przedmiotu..

- na ocenę 4 (db.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę większości wierszy Adama Mickiewicza z cyklu „Ballady i romanse”; potrafi wyjaśnić związki ballady Mickiewiczowskiej z tradycją literacką (np. Niemcewiczowską), a jednocześnie potrafi wskazać wybrane elementy świadczące o jej poetyckim nowatorstwie; potrafi wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację utworów Mickiewicza w oparciu o wybraną koncepcję cyklu; potrafi argumentować i prezentować tezy interpretacyjne.

- na ocenę 3 (dst.): student na poziomie zaawansowanym potrafi poprawnie omówić problematykę najbardziej znanych wierszy Adama Mickiewicza z cyklu „Ballady i romanse” („Świtezianka”, „Świteż”, „Lilije”); potrafi wyjaśnić związki ballady Mickiewiczowskiej z tradycją literacką, a jednocześnie potrafi wskazać dwa-trzy elementy świadczące o poetyckim nowatorstwie wymienionych utworów; potrafi podjąć próbę wykorzystania zaproponowanych w trakcie zajęć narzędzi interpretacyjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godzin = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, lektura - 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)