Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Milan - Art, Fashion, Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MilArtFas
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Milan - Art, Fashion, Design
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabfc0161c0824d3d8e09a0be8c8c1fac%40thread.tacv2/conversations?groupId=2444e6a8-110a-4d3e-bb30-35289a04db24&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01Skrócony opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące sztuki, kultury, designu i mody Mediolanu.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabfc0161c0824d3d8e09a0be8c8c1fac%40thread.tacv2/conversations?groupId=2444e6a8-110a-4d3e-bb30-35289a04db24&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące rozwoju sztuki, designu i mody w Mediolanie. Rozważania rozpoczyna historia miasta oraz jego rozwój na przestrzeni wieków. Na kanwie rozważań osadzone są najważniejsze dzieła architektury i sztuki. Zajęcia ukazują rozwój wiodących tendencji artystycznych w Mediolanie oraz recepcję zjawisk międzynarodowych na gruncie miasta. Analiza dzieł oparta jest zarówno dzieła awangardy jak i sztuki najnowszej. Kolejnym działem jest rozwój designu we Włoszech od początku wieku XX, przez futuryzm, pop, postmodernizm aż po trendy najnowsze. Uczestnicy poznają najważniejszych mediolańskich projektantów i firmy. Moda, która nierozerwalnie kojarzy się z miastem, jest ostatnim działem zajęć. Program porusza zagadnienia genezy pokazów we Florencji oraz rozwój Mediolanu jako włoskiej stolicy mody. Przywołane są najważniejsze marki modowe, projektanci oraz style. Kurs kończy przegląd istotnych placówek muzealnych w Mediolanie, które dedykowane są zagadnieniom kursu.

Literatura:

Charlotte and Peter Fiell, Masterpieces of Italian Design, London 2013.

John Foot, Milan Since the Miracle: City, Culture and Identity, Oxford 2001.

Paolo Tinarelli, Italian Glamour: The Essence of Italian Fashion From the Postwar Years to the Present Day, Milan 2015.

Claire Wilcox, Valerie Mendes, Modern fashion in detail, London 2002.

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Udział w dyskusjach.

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE

Maksymalnie 2 nieobecności.

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki miasta i potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki Mediolanu, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków miasta i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów i domów mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu kultury, historii i sztuki Mediolanu, brakuje mu podstaw by określić projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)