Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzea w Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-MuzeaHiszp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzea w Hiszpanii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W02

Muz1_W18

Muz1_U02

Muz1_U04

Muz1_k01

KU1_W03

KU1_W05

KU1_K03

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, prowadzone są w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Celem zajęć, jest zapoznanie studentów z placówkami muzealnymi na terenie Hiszpanii. Prezntacja najstarszych muzeów i tych współczesnych, analiza ich struktur i sposobów ekspozycji, a także samych budynków muzealnych, pozwoli na zrozumienie podejścia do tych instytucji na przestrzeni lat.

Istotną rzeczą będzie próba porównawcza hiszpańskich instytucji muzealnych z muzeami polskimi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Student ma świadomość wpływów kultury starożytnej i chrześcijańskiej na tworzone na terenie śródziemnomorskim placówki muzealne. Zna podstawową terminologię z zakresu muzealnictwa (Muz1_W02; Muz1_W18; KU1_W03).

- Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje zarówno w literaturze polskie,j, jak i hiszpańskiej. Posiada umiejętność krytycznego weryfikowania wiedzy (Muz1_U02; Muz1_U04)

- Rozumie konieczność dokształcania się w zakresie muzealnictwa hiszpańskiego. Jest gotów do uczestnictwa w życiu muzealnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega: aktywny udział w zajęciach, znajomość literatury wskazanej przez wykładowcę, egzamin końcowy -odpowiedź ustna

BDB - aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur podstawowych i uzupełniających, znajomość zagadnień prezentowanych na zajęciach.

DB - aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur podstawowych, znajomość zagadnień prezentowanych na zajęciach.

DST - uczestnictwo w zajęciach, znajomość zagadnień prezentowanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ETCS - 30 h uczestnictwo w zajęciach

1 pkt ETCS - 10 h - studiowanie wskazanych lektur

1 pkt ETCS -20 h przyswajanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)