Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka polskiego wobec zmian w systemie oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NJPZmOs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka polskiego wobec zmian w systemie oświaty
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02, FP1_W03, FP1_U01, FP1_K03

Skrócony opis:

Student pozna koncepcję programową reformy edukacji z od 1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w polskiej oświacie od 2017 roku. Szczegółowo będą omawiane: zmiany systemowe, zadania szkoły, korelacje i integracje przedmiotowe, egzaminy zewnętrzne, indywidualizacja nauczania a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nowe style nauczania (ocenianie kształtujące), metoda projektu, edukacja domowa, edukacja włączająca, nowe technologie w nauczaniu. Wszystkie zagadnienia będą prezentowane z odniesieniem do nauczania języka polskiego.

Literatura:

1. Reforma edukacji. Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki, ORE [https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa]

2. Dorczak R., 2019, Wokół reformy edukacji z 2017 roku – Krytyczna Analiza Dyskursu, Kraków.

3. KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18, oprac. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Eurydice.

4. Reforma edukacji - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

a) omówić najważniejsze etapy reformy systemu oświaty w Polsce od roku 1999, a szczególnie od roku 2017;

b) przedstawić główne zadania szkoły wykreowane w ostatnim etapie reformy;

c) opisać różnice między korelacją a integracją wewnatrzprzedmiotową i międzyprzedmiotową;

d) przedstawić główne założenia w zakresie kształcenia polonistycznego zawarte w Podstawie programowej z 2017 roku;

e) omówić sposoby pracy z uczniem z grupy SPE;

f) omówić i ocenić pracę metodą projektu;

g) zaprezentować zmiany w sposobach egzaminowania i oceniania uczniów (egzaminy zewnętrzne, ocenianie sumujące, ocenianie kształtujące).

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach. Na zakończenie zajęć studenci piszą sprawdzian.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)