Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Naród jako ciało mistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NarMistyczn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Naród jako ciało mistyczne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W06

KU1_U04

KU1_K01


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Porównanie wspólnoty politycznej do ludzkiego ciała pojawiło się już w filozofii hellenistycznej. Natomiast św. Paweł posłużył się obrazem ciała do przedstawienia wspólnoty Kościoła. W Liście do Koryntian pisał: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. […] Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami « (1 Kor 12.12 i 12.27). Uderzające jest tu przejście od podobieństwa do tożsamości. Koncepcja Kościoła jako ciała Chrystusa wiązała się z Eucharystią. Wierni są ciałem Chrystusa ponieważ przyjmują ciało Chrystusa podczas Eucharystii. Jednak na przełomie XII i XIII stulecia, wśród przemian prowadzących do powstania monarchicznego papiestwa, zaszła istotna zmiana znaczeniowa: pojęcie ciała Chrystusa zostało oderwane od Eucharystii i użyte do określenia wspólnoty Kościoła w wymiarze prawno-instytucjonalnym. Kościół nawet bez Eucharystii zaczął jawić się jako ciało, tj. podmiot prawny czy korporacja, której głową jest papież.

Ta nowa, prawna koncepcja „corpus mysticum” Kościoła okazała się ważnym natchnieniem dla refleksji prawników cesarskich i królewskich, którzy zastanawiali się nad naturą wspólnoty politycznej. W XIII stuleciu zaczęło wyłaniać się wyobrażenie cesarstwa a następnie królestwa jako „mistycznego ciała”, którego głową jest król („corpus reipublicae misticum”). Jak pokazał Ernst H. Kantorowicz, nowe monarchie absolutne były pod wieloma względami »kościołami« przez przeniesienie.

Tematem tegorocznego konwersatorium jest prześledzenie węzłowych momentów w ewolucji pojęcia „corpus mysticum” od filozofii przez teologię, aż po prawoznawstwo i politykę. Zostanie również postawione pytanie o to, co stało się z politycznym pojęciem „ciała mistycznego” po rewolucjach angielskiej i francuskiej, to jest po egzekucji Karola I oraz Ludwika XVI. Czy transfer suwerenności z królów na lud oznaczał również, że naród polityczny – choć pozbawiony swej królewskiej głowy – zachował cechy mistycznej wspólnoty, uświęconego bytu korporacyjnego?

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna wybrane przykłady ewolucji metafor korpologicznych w filozofii starożytnej, teologii chrześcijańskiej, prawoznawstwie oraz teoriach politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na konwersatorium 50%

Aktywność na zajęciach 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)