Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nazwy osobowe w języku i komunikacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NazOswJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nazwy osobowe w języku i komunikacji społecznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1 W_08

FP1 U_04

FP1 K_02

Wymagania wstępne:

Zainteresowania kulturalno-językowe.

Pełny opis:

Student poznaje terminologię dotyczącą antroponimii, rozróżnia nazwiska odmiejscowe, odimienne, odapelatywne. Dzięki znajomości historii Polski na szerszym tle, czyli z uwzględnieniem wydarzeń w Europie i na świecie, student identyfikuje nazwiska obcego pochodzenia. Precyzuje i klasyfikuje nazwiska autentyczne i nieautentyczne po omawianiu zagadnień związanych z onomastyką literacką. Wykazuje się umiejętnością charakterystyki antroponimów w tekstach literackich. Uzasadnia występowanie cech gwarowych w nazwiskach Polaków dzięki znajomości geografii Polski, potrafi podać przykłady np. z Małopolski i Wielkopolski. Rozróżnia systemy identyfikacji osób w zależności od pozycji społecznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student nazywa procesy towarzyszące kształtowaniu się osobowych nazw własnych w języku polskim, np. onimizacja, onomastyka literacka, rozpoznaje nazwiska rodzime i obce, wyjaśnia pochodzenie podstaw nazwisk typowych tylko dla języków słowiańskich oraz (w tym:) języka polskiego, rozróżnia typy podstaw i sufiksy w nazwiskach, zna rozwój systemu antroponimicznego, np, przedstawia zagadnienia chronologii rozwoju i obowiązku posiadania nazwiska. Porządkuje chronologicznie rozwój nazwiska jako formuły identyfikacyjnej, niezbędnej w komunikacji społecznej, analizuje procesy np. nobilitacji nazwisk.

Ponadto analizuje nazwy osobowe, w charakterystyce których łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, porównuje formy archaiczne i współczesne i uzasadnia zmiany w nich zachodzące.

Pracuje samodzielnie nad materiałem antroponimicznym, wyciąga wnioski z jego analizy i uzasadnia zmiany zachodzące podczas kształtowania się nazwisk w języku polskim.

Przy tym student wykazuje, że potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu antroponimii, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk towarzyszących kształtowaniu się nazwisk, łączy fakty i wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń. Przy tym student dyskutuje np. na temat rozwoju antroponimów, zachowuje otwartość na funkcjonowanie wyjątków.

Rozumie konieczność uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Nazwisko jako element języka, prawa, jako późne zjawisko historyczne wpisuje się w ten chroniony i ważny obszar.

Ponadto:

Metody oceny:

Ćwiczenia praktyczne na zajęciach.

Zaliczenie semestru:

1. Przygotowanie prezentacji o antroponimach wybranych z tekstu literackiego, z uwzględnieniem motywacji autora w kreowaniu imion i nazwisk lub przezwisk czy pseudonimów postaci na tle epoki.

2. Kolokwium pisemne:

- interpretacja przykładów nazwisk - przeprowadzenie prawidłowej analizy budowy słowotwórczej,

- określenie nazwisk z zastosowaniem poznanej taksonomii;

- interpretacja etymologiczna (podanie prawdopodobnych przyczyn, jakie doprowadziły do takiej postaci).

Metoda oceny – 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź.

Warunek zaliczenia – uzyskanie min 55% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie prezentacji 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 20 godz.

konsultacje: 10 godzin

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)