Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pochodzenie naszych nazwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NazwiskaPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pochodzenie naszych nazwisk
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S _WG


P6S _UK


P6S_KO

Wymagania wstępne:

Zainteresowania językowo-kulturowe.

Pełny opis:

Problematyka związana z charakterystyką nazw osobowych łączy się z szeroko pojętą kulturą narodu. Dzięki słownikom onomastycznym możliwe jest ustalenie i doprecyzowanie etymologii danego antroponimu. Historia imion natomiast pozwala prześledzić kształtowanie się polskiego systemu nazewniczego od jednoelementowego do dwuelementowego. Ukazanie mian, imion, pseudonimów, przydomków i przezwisk oraz jako symptom współczesności - nicków - pozwala docenić bogactwo językowe i kulturowe onomastyki polskiej. Dzięki formule Konwersatorium możliwe jest wprowadzenie podstawowej terminologii onomastycznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię dotyczącą nazwisk: onomastyka, antroponimia, imię, miano, przezwisko, pseudonim, irconim. Potrafi podać przykłady osobowych nazw własnych: odmiejscowych (toponimów), odimiennych, odapelatywnych. Rozróżnia nazwiska rodzime i obce. Klasyfikuje nazwiska zgodnie z poznaną taksonomią. Rozpatruje nazwisko zarówno jako: formułę identyfikacyjną i pewien zasób danych, coraz pilniej strzeżonych we współczesnej cywilizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- sporadycznie uzasadnia etymologię danego antroponimu;

- sporadycznie dyskutuje np. o wariantywności podstaw etymologicznych nazwisk

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- często uzasadnia etymologię danego antroponimu.

-chętnie dyskutuje np. o wariantywności podstaw etymologicznych nazwisk

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- uzasadnia właściwie etymologię danego antroponimu;

- często i chętnie dyskutuje np. o wariantywności podstaw etymologicznych

nazwisk;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Potrafi uzasadnić, że nazwisko jako element języka, prawa oraz jako późne zjawisko historyczne wpisuje się w ten chroniony i ważny obszar.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska-Kamińska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach 30

samodzielna analiza materiałów źródłowych 5

przygotowanie prezentacji 15

przygotowanie do kolokwium 20

konsultacje 5

łącznie 75 ~ 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Wymagania wstępne:

Kod do zespołu: coq27f2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)