Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nordic Countries Design and Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-NordCount
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nordic Countries Design and Culture
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4420cb96c74c5699bbd8417f5e8f77%40thread.tacv2/conversations?groupId=18f3526b-2be8-4d43-bcc7-554357975934&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01

Skrócony opis:

Kurs prezentuje zagadnienia dotyczące kultury i rozwoju designu w Krajach Nordyckich.

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams (zespół NORDIC COUNTRIES OGUN)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4420cb96c74c5699bbd8417f5e8f77%40thread.tacv2/conversations?groupId=18f3526b-2be8-4d43-bcc7-554357975934&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje czwartki godz. 15.00-16.30 MS Teams

Pełny opis:

Design skandynawski to termin, którym zwykło określać się artystyczne dokonania w dziedzinie wzornictwa Danii, Finlandii, Islandii,, Szwecji i Norwegii. Definicja ta bywa jednak zwodnicza, gdyż historycznie przymiotnik skandynawski odnosił się jedynie do trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii. Nie mniej jednak, semantycznie, może odnosić się również do Wysp Owczych, Islandii i Finlandii z powodu ich położenia geograficznego i wspólnych korzeni kulturowych. Termin Kraje Nordyckie czy kraje Północy wydaje się zatem zdecydowanie bardziej odpowiedni, gdyż ukazuje pozycję geograficzną regionu, wraz z jej korzeniami historycznymi i lingwistycznymi (poza Finlandia). Skandynawia jest jednak obszarem, który posiada wspólne cechy, które są podstawą tego, co nazywane jest designem Północy - przywiązanie do lokalnych tradycji, wysoka jakość materiałów, demokratyczne podejście do wzornictwa i jego społecznej roli w życiu codziennym. Jest to powód, dla którego dorobek Północy w dziedzinie wzornictwa określa się wspólnym terminem skandynawski design.

Kurs ma na celu zaprezentowania panoramy kultury nordyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem designu.

Literatura:

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Berg Publishers: Oxford 2010.

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Scandinavian Design, Taschen: Berlin 2013.

Pekka Korvenmaa, Finnish Design, Aalto University Press: Helsinki 2014.

Mark Mussari, Danish Modern, Bloomsbury Academic: London 2016.

Elizabeth Wilhide, Scandinavian Home: A Comprehensive Guide to Mid-Century Modern Scandinavian Designers, Quadrille Publishing: London 2016.

Rita Taskinen [ed.], Design From Finland, Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO, 1992.

Harri Kahla, The Other Modernism: Finnish Design and National Identity, [in] Finnish Modern Design: Utopias, Ideas and Everyday Realities, 1930-1997 [exhibition catalogue], ed. Marianne Aav, Nina Stritzler-Levine, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts and Yale University Press, 1998, pp. 29-51.

Anna Wiśnicka, Finnishness revised – tradition, innovation and creative simplicity in the design philosophy of Simo Heikkilä, [in:] Simo Heikkila – Works, Helsinki–Jyväskylä, 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Udział w dyskusjach.

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE

Maksymalnie 2 nieobecności.

UWAGA

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się w aplikacji MS Teams.

Link do zespołu (NORDIC COUNTRIES OGUN) oraz wszystkie dodatkowe informacje na platformie Moodle.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4420cb96c74c5699bbd8417f5e8f77%40thread.tacv2/conversations?groupId=18f3526b-2be8-4d43-bcc7-554357975934&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii skandynawskiego designu i chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu historii i chronologii, brakuje mu podstaw by określić style i szkoły we wzornictwie oraz wymienić najważniejszych twórców.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)