Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurt religijny we współczesnej poezji: Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Anna Kamieńska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OG-NurtRel
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nurt religijny we współczesnej poezji: Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Anna Kamieńska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aboUmkcJhizNwqJwWEsxP-pHUk005pN4K4xnm3oPsOiY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d602168-b56d-4cd5-9a66-b7dbcc216bf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z literatury na poziomie szkoły średniej oraz podstawowa znajomość głównych nurtów filozoficznych.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą nurtu religijnego we współczesnej poezji polskiej. Omawia się twórczość liryczną Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i Anny Kamieńskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma zasięg ogólnouniwersytecki. Uczestniczą studenci z różnych kierunków studiów. Zajęcia dotyczą nurtu religijnego we współczesnej poezji polskiej. Omawia się twórczość liryczną Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i Anny Kamieńskiej. Do tego dochodzą konteksty filozoficzne i teologiczne. Pojawiają się też porównawczo i przykładowo inni poeci

Literatura:

K. Wojtyła, Dzieła literackie i teatralne, t. 1-2, red. J. Popiel, Kraków 2019-2020.

k. Dybciak, Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa 2020.

M. Ołdakowska-Kuflowa, Blask słowa.Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004.

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. K. Dybciak, Warszawa 2019.

J. Sikora, Poetyckie pieśni słowiańskiego Dawida. O "Renesansowym psałterzu" Karola Wojtyły, w: Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia, red. J. Sochoń, Pelplin 2003.

J. Twardowski, Wiersze, w: J. Twardowski, Utwory zebrane, t. 4, oprac. A. Iwanowska, Warszawa 2007.

K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, "Więź" 1988, nr 7-8.

M. Grzebałkowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.

A. Sulikowski, Serce czyste. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Lublin 2001.

A. Kamieńska, Jasność w środku nocy, Warszawa 2001.

Z. Chojnowski, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.

S. Dłuski, Kamieńska metafizyczna, "Kresy" 1998, nr 1.

J. Gralewicz-Wolny, Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, Katowice 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę jest aktywność na zajęciach i praca pisemna na koniec semestru. Studenci o dużej aktywności są zwolnieni z pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sikora, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jerzy Sikora
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aboUmkcJhizNwqJwWEsxP-pHUk005pN4K4xnm3oPsOiY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d602168-b56d-4cd5-9a66-b7dbcc216bf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą nurtu religijnego we współczesnej poezji polskiej. Omawia się twórczość liryczną Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i Anny Kamieńskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma zasięg ogólnouniwersytecki. Uczestniczą studenci z różnych kierunków studiów. Zajęcia dotyczą nurtu religijnego we współczesnej poezji polskiej. Omawia się twórczość liryczną Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i Anny Kamieńskiej. Do tego dochodzą konteksty filozoficzne i teologiczne. Pojawiają się też porównawczo i przykładowo inni poeci.

Literatura:

K. Wojtyła, Dzieła literackie i teatralne, t. 1-2, red. J. Popiel, Kraków 2019-2020.

k. Dybciak, Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa 2020.

M. Ołdakowska-Kuflowa, Blask słowa.Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004.

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych. Antologia, oprac. K. Dybciak, Warszawa 2019.

J. Sikora, Poetyckie pieśni słowiańskiego Dawida. O "Renesansowym psałterzu" Karola Wojtyły, w: Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia, red. J. Sochoń, Pelplin 2003.

J. Twardowski, Wiersze, w: J. Twardowski, Utwory zebrane, t. 4, oprac. A. Iwanowska, Warszawa 2007.

K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, "Więź" 1988, nr 7-8.

M. Grzebałkowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.

A. Sulikowski, Serce czyste. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, Lublin 2001.

A. Kamieńska, Jasność w środku nocy, Warszawa 2001.

Z. Chojnowski, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.

S. Dłuski, Kamieńska metafizyczna, "Kresy" 1998, nr 1.

J. Gralewicz-Wolny, Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, Katowice 2002.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)