Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OG-PopJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są przypomnieniu i poglębieniu oraz zastosowaniu w praktyce wiedzy z zakresu poprawności językowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówiane zostaną wybrane problemy językoznawstwa normatywnego dotyczące poprawności fleksyjnej, składniowej i leksykalnej, a także ortografii i interpunkcji. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi, a także różnego rodzaju źródłami. Dzięki przyjętej formule zajęć studenci bedą mieli możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrazów i wyrażeń, konstrukcji, zdań oraz tekstów zawierających różnego rodzaju błędy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

T. Korpysz, Norma (skodyfikowana) a uzus. Przypadek spójnika skorelowanego „nie tylko…, lecz także…”, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 519-528.

T. Korpysz, Odmiana wyrazów (nazwiska polskie), [w:] Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, red. naukowa E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa 2013, s. 97-105, 141-142, 154-155.

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2023 (lub wydanie I Warszawa 2003).

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2020.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)