Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oblicza melancholii w literaturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Obliczamelan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oblicza melancholii w literaturze i sztuce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury i sztuki na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Konwersatorium przybliża zagadnienia związane z panoramicznymi dziejami melancholii w kulturze, zwłaszcza z jej obecnością w europejskiej literaturze, filozofii i malarstwie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- zna i rozumie historyczną specyfikę dyskursu melancholii

- posiada chronologicznie uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie ważniejszych etapów rozumienia melancholii w dziejach kultury europejskiej

- zna kryteria periodyzacji kultury, prądy literackie i filozoficzne;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- zna główne kierunki analizy i interpretacji tekstów kultury (ma dobrą znajomość literatury przedmiotu);

- zna i rozumie konteksty dzieła sztuki;

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, malarskiego;

- potrafi formułować wnioski w postaci wypowiedzi ustnej

- analizuje i interpretuje teksty kultury we właściwych dla nich kontekstach

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Liczba przyznanych ECTS za zaliczenie przedmiotu - 3 pkt

opis nakładu pracy studenta:

35 h - praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje)

30 h - praca własna (przygotowanie do zajęć, samokształcenie)

15 h - praca własna (przygotowanie prezentacji, planu wystąpienia i bibliografii)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)