Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oświęcim i Kołyma

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OswKol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oświęcim i Kołyma
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae76f8f89ac9b4bf885fce2282606d8fa%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=966f3890-f64d-4117-bfc5-6feec33b22f6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów (KU1-W02)


(KU1-W03)


(KU1-W09)


(KU1-U05)


(KU1-K01)kształcenia

Skrócony opis:

Doświadczenie obozowe widziane przede wszystkim oczami więźniów niemieckich kacetów oraz radzieckich łagrów. Jest to także przegląd ważnych tekstów obozowych oraz pojęć tworzących obozową kulturę, subkulturę i antykulturę.

Pełny opis:

TEKSTY

1. Przypadek Osipa Mandelsztama. Wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam

2. Jean Amery, Poza winą i karą. Intelektualista w Oświęcimiu

3. Warłam Szałamow, Opowiadania kołymskie. Rzecz o beznamiętności

4. Tadeusz Borowski, Proszę państwa, proszę do gazu. Rzecz o beznamiętności absolutnej

5. Józef Korcz, 15 miesięcy na Majdanku. Polak patrzy na Zagładę Żydów

6. Czesłąw Skoraczyński, Żywe numery. Piłkarz w obozie

7. Gustaw Herling- Grudziński, Inny świat

8. Primo Levi, Czy to jest człowiek? Odpowiedź tragiczna

9. Zhang Xianliang, Zupa z trawy

10. Gao Ertai, W poszukiwaniu ojczyny.

WYDARZENIA

1. Erntefest 3 listopada 1943 roku

2. Transport z Majdanka do Gross-Rosen 6 kwietnia 1944 roku

3. Mecze piłki nożnej w Gross-Rosen

POJĘCIA

1. Śmierć

2. Ocalenie

3. Lagerszpracha

4. Etap, transport

5. Odchody i wszy

6. Gazkamery i Krematoria

7. Więzień funkcyjny

8. Esesmani

9. Kobiety

10. Człowiek zlagrowany

Literatura:

1. Przypadek Osipa Mandelsztama. Wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam

2. Jean Amery, Poza wina i karą. Intelektualista w Oświęcimiu

3. Warłam Szałamow, Opowiadania kołymskie

4. Tadeusz Borowski, Proszę państwa, proszę do gazu

5. Józef Korcz, 15 miesięcy na Majdanku

6. Czesłąw Skoraczyński, Żywe numery

7. Gustaw Herling- Grudziński, Inny świat

8. Primo Levi, Czy to jest człowiek?

9. Zhang Xianliang, Zupa z trawy

10. Gao Ertai, W poszukiwaniu ojczyny.

UWAGA Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU1-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do badań nad zjawiskami kultury obozowej oraz antropologii codzienności w obozach

(KU1-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o totalitaryzmach i obozach koncentracyjnych kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii zajmujących się tymi ponurymi zagadnieniami (KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy (KU1-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Student przygotowuje wystąpienia po przeczytaniu jednej z dowolnie wybranych lektur obozowych. Może korzystać z moich sugestii, ale także sam proponować tekst. Ma to być z jego strony próba rozumienia doświadczenia "odbytu świata" (Kielar) względnie "nieba bez ptaków" (Brzosko-Mędryk)

Ad. (KU1-W02):

Na ocenę niedostateczną

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Ad.(KU1-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Ad. (KU1-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Ad. (KU1-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU1-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)