Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego 4 - język włoski akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PNJWAkadem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego 4 - język włoski akademicki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30567
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW_W10

FW_U01

FW_K01

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość języka włoskiego na poziomie B1.

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku filologii włoskiej i ma na celu dostarczyć najważniejsze elementy wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie naukowym.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Opis pomieszczeń.

2. Opis przedmiotów.

3. Styl i słownictwo przy opisie diagramów.

4. Styl i słownictwo przy opisie kart i map.

5. Klarowne wyrażanie poglądów (użycie connettivi (łączników) , wybór właściwych cech stylistycznych).

6. Zasady poprawności leksykalnej, stylistycznej i interpunkcyjnej stosowane do różnych tekstów.

7. Jak podsumować tekst: streszczenie i abstract.

UWAGA: Zależnie od postępów grupy, kolejność i treść omawianych zagadnień mogą ulec zmianie.

Literatura:

L. Serianni, Italiani scritti, Bologna 2007

L. Buono Hodgar, Capire l'Italia e l'italiano, Perugia 2004

AA.VV., L'italiano all'università 2, Roma 2013

A. Moni, M. Rapacciuolo, Scriviamo insieme 2, Roma 2017

C. Savigliano, Il buon uso dell'italiano, Novara 2016

Poleca się ponadto podręczniki z praktycznej gramatyki w celu rozwiązywania pojawiających się podczas pisania wątpliwości, np.

A. Mezzadri, Grammatica pratica della lingua italiana, Perugia 2000;

F. Di Natale, Andare oltre: dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri (livello elementare e intermedio), Perugia 1997

Materiały pochodzące z innych źródeł będą udostępniane studentom na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz stylistycznej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi posługiwać się terminologią gramatyczną i stylistyczną w języku włoskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy o języku oraz do jej krytycznej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i kolokwiów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- regularne przynoszenie na zajęcia ćwiczeń i wypracowań;

- zdawanie od 2 do 5 testów pisemnych (z wynikiem ogólnym min. 60%);

- doręczenie pracy pisemnej w formie papierowej lub elektronicznej (szczegółowe wytyczne będę udzielane na zajęciach).

Kryteria oceniania:

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz potrafi je porównać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywnosć a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Dopuszczalne są 3 nieobecności w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności, będzie wymagane samodzielne przerobienie dodatkowych materiałów, których znajomość będzie sprawdzona ustnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku filologii włoskiej i ma na celu dostarczyć najważniejsze elementy wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie naukowym.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Styl i słownictwo przy opisie wykresów oraz tabel.

2. Styl i słownictwo przy opisie diagramów.

3. Styl i słownictwo przy opisie kart i map.

4. Jak napisać wstęp.

5. Organizacja treści.

6. Klarowne wyrażanie swoich poglądów (użycie connettivi, wybór właściwych cech stylistycznych).

7. Zasady poprawności leksykalnej, stylistycznej i interpunkcyjnej stosowane do tekstów naukowych.

UWAGA: Zależnie od postępów grupy, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

L. Serianni, Italiani scritti, Bologna 2007

L. Buono Hodgar, Capire l'Italia e l'italiano, Perugia 2004

AA.VV., L'italiano all'università 2, Roma 2013

A. Moni, M. Rapacciuolo, Scriviamo insieme 2, Roma 2017

Ponadto materiały pochodzące z innych źródeł będą udostępniane studentom na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 5 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku filologii włoskiej i ma na celu dostarczyć najważniejsze elementy wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie naukowym.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Styl i słownictwo przy opisie wykresów oraz tabel.

2. Styl i słownictwo przy opisie diagramów.

3. Styl i słownictwo przy opisie kart i map.

4. Jak napisać wstęp.

5. Organizacja treści.

6. Klarowne wyrażanie swoich poglądów (użycie connettivi, wybór właściwych cech stylistycznych).

7. Zasady poprawności leksykalnej, stylistycznej i interpunkcyjnej stosowane do tekstów naukowych.

UWAGA: Zależnie od postępów grupy, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

L. Serianni, Italiani scritti, Bologna 2007

L. Buono Hodgar, Capire l'Italia e l'italiano, Perugia 2004

AA.VV., L'italiano all'università 2, Roma 2013

A. Moni, M. Rapacciuolo, Scriviamo insieme 2, Roma 2017

C. Savigliano, Il buon uso dell'italiano, Novara 2016

Poleca się ponadto podręczniki z praktycznej gramatyki w celu rozwiązywania pojawiających się podczas pisania wątpliwości, np.

A. Mezzadri, Grammatica pratica della lingua italiana, Perugia 2000;

F. Di Natale, Andare oltre: dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri (livello elementare e intermedio), Perugia 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 5 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku filologii włoskiej i ma na celu dostarczyć najważniejsze elementy wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie naukowym.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Opis pomieszczeń.

2. Opis przedmiotów.

3. Styl i słownictwo przy opisie diagramów.

4. Styl i słownictwo przy opisie kart i map.

5. Opis filmów i książek.

6. Klarowne wyrażanie poglądów (użycie connettivi (łączników) , wybór właściwych cech stylistycznych).

7. Zasady poprawności leksykalnej, stylistycznej i interpunkcyjnej stosowane do różnych tekstów.

8. Jak podsumować tekst: streszczenie i abstract.

UWAGA: Zależnie od postępów grupy, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

L. Serianni, Italiani scritti, Bologna 2007

L. Buono Hodgar, Capire l'Italia e l'italiano, Perugia 2004

AA.VV., L'italiano all'università 2, Roma 2013

A. Moni, M. Rapacciuolo, Scriviamo insieme 2, Roma 2017

C. Savigliano, Il buon uso dell'italiano, Novara 2016

Poleca się ponadto podręczniki z praktycznej gramatyki w celu rozwiązywania pojawiających się podczas pisania wątpliwości, np.

A. Mezzadri, Grammatica pratica della lingua italiana, Perugia 2000;

F. Di Natale, Andare oltre: dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri (livello elementare e intermedio), Perugia 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)