Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski C1/C2 dla cudzoziemców semestr I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-POL-C1/C2-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski C1/C2 dla cudzoziemców semestr I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Wszystkie przedmioty językowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie B2/C1

Pełny opis:

Student, rozpoczynający naukę j. polskiego na poziomie C1, powinien mieć opanowany materiał z zakresu gramatyki, leksyki oraz składni z poziomów niższych (A1, A2, B1, B2). Po zaliczeniu dwóch semestrów student uzyskuje poziom zaawansowany (C1/C2).

Zakres tematyczny, uwzględniający potrzeby (językowe, gramatyczne, leksykalne, socjokulturowe) studenta na poziomie C1, C2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu poziomów C1 oraz C2 student biegle posługuje się językiem polskim, potrafi wypowiedzieć się zarówno na tematy ogólne, jak i specjalistyczne, swobodnie włada zwrotami idiomatycznymi o różnej tematyce. Uczący się nabywa kompetencji językowych, umożliwiających płynne przedstawienie samodzielnie opracowanego materiału w formie ustnej oraz pisemnej. Student potrafi wprowadzać do swojej wypowiedzi aluzje, odsyłające do zagadnień polskiej historii, kultury, literatury itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5): student wykazuje się bardzo dobrą znajomością leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla poziomów C1 oraz C2. Student stosuje związki frazeologiczne, używa wyrazów we właściwym znaczeniu. Uczący się potrafi bez trudu wypowiedzieć się na dowolny temat (ogólny i specjalistyczny), uwzględniony w katalogu tematycznym na poziomach C1 -C2, a także stosować odpowiedni styl (oficjalny lub nieoficjalny). Wypowiedź studenta jest płynna i spontaniczna.

Na ocenę dobrą (4): student wykazuje się dobrą znajomością leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla poziomów C1 oraz C2, stosuje związki frazeologiczne, jednak sporadycznie popełnia błędy. Student potrafi wypowiedzieć się na większość tematów ogólnych i specjalistycznych, uwzględnionych w katalogu tematycznym na poziomach C1 -C2, a także stosować odpowiedni styl (oficjalny lub nieoficjalny). Niektóre tematy mogą sprawiać studentowi trudność oraz wymagać uzupełnienia. Wypowiedź uczącego się jest płynna.

Na ocenę dostateczną (3): student wykazuje się znajomością leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla niższych poziomów (np. B1 lub B2), sporadycznie stosuje związki frazeologiczne lub używa je w błędnym kontekście. Wypowiadanie się na większość tematów ogólnych i specjalistycznych, uwzględnionych w katalogu tematycznym na poziomach C1 -C2 sprawia studentowi trudność. Styl uczącego się jest nieporadny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do lektoratu, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 2 punkty ECTS:

udział w lektoracie: 30 godzin

wykonywanie w domu różnego rodzaju zadań (np. napisanie tekstu, opracowanie artykułu, wykonanie ćwiczenia grań.-leks. itp.): 20 godzin

przygotowanie się do testu końcowego: 5 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do lektoratu, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 2 punkty ECTS:

udział w lektoracie: 30 godzin

wykonywanie w domu różnego rodzaju zadań (np. napisanie tekstu, opracowanie artykułu, wykonanie ćwiczenia grań.-leks. itp.): 20 godzin

przygotowanie się do testu końcowego: 5 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)