Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genologii; zapomniane gatunki literackie antyku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PodstGeAnty
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genologii; zapomniane gatunki literackie antyku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W01

FK1_U04

FK1_K01

Wymagania wstępne:

zainteresowania literaturoznawcze (lub chęć wzbudzenia tychże zainteresowań :)

Skrócony opis:

Konwersatorium z zakresu teorii literatury i jej praktycznych realizacji w antyku oraz recepcii antyku także w językach narodowych - przykłady literackie również z literatury współczesnej

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii literatury, zwłaszcza gatunków pomijanych czy opracowywanych niedostatecznie we współczesnych słownikach i encyklopediach terminów literackich. Podjęte zostaną tematy z zakresu genologii, czyli nauki o powstawaniu i przemianach gatunkowych w ciągu epok., także badań w zakresie poetyki, retoryki, narratologii i translatoryki.

Literatura:

Dostarczana na bieżąco przez wykładowcę. M.in. B. Gaj, Genethliakon - pieśń ku czci życia, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii . Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego.

Student jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobra oczekuje się od studenta aktywnego udziału w zajęciach i wykonywania powierzonych zadań (podczas zajęć) na co najmniej 85 %.

Na ocenę dobrą oczekuje się od studenta aktywnego udziału w zajęciach i wykonywania powierzonych zadań (podczas zajęć) na co najmniej 70 %.

Na ocenę dostateczną oczekuje się od studenta poprawnego udziału w zajęciach i wykonywania podstawowych zadań (podczas zajęć) na co najmniej 50 %.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

godziny kontaktowe oraz konsultacje (35-40 godzin) = 1,5 ECTS

praca własna studenta - 1, 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

zajęcia przewidziane także dla studentów innych filologii poza klasyczną (dla FK jest to konwersatorium kierunkowe) oraz kulturoznawstwa, muzeologii itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)