Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Potyczki ze stylem - styl artystyczny w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PotzStyl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Potyczki ze stylem - styl artystyczny w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU1 [P6S_WG], EU2 [P6S_UK], EU3 [P6S_KO]

Wymagania wstępne:

Podstawowa (licealna) wiedza dotycząca budowy dzieła literackiego, jak i jego analizy oraz interpretacji.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniem stylu artystycznego i jego ujęć w teorii literatury XX wieku, jak i w twórczej praktyce.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone teoretycznym i praktycznym (wcielonym w tworzone dzieło) ujęciom artystycznego stylu. Podstawowym punktem odniesienia dla perspektywy teoretycznej będzie myśl sformułowana przez XX-wiecznych badaczy literatury, zaś w wypadku perspektywy praktycznej - wybrane utwory Gustawa Flauberta, Marcela Prousta (pastisz), dzienniki intymne Stefana Żeromskiego, ale i literatura najnowsza - tu Grzegorz Uzdański (parodia).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 [P6S_WG] - Student zna i rozumie:

- podstawowe terminy związane ze stylem artystycznym w teorii i praktyce; XX-wiecznej teorii i praktyce (tu różnie: XIX-XX wiek),

- podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad stylem artystycznym.

EU2 [P6S_UK] - Student potrafi:

- zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów,

- brać udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, formułować wnioski.

EU3 [P6S_KO] - Student jest gotów do:

- aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o stylu artystycznym i jego najnowszych realizacjach,

- do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

OPIS ECTS:

Udział w konwersatorium: 30 godz. (1 ECTS)

Przygotowanie do konwersatorium: 60 godz. (2 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (w odniesieniu do EU)

Ocena bdb.:

EU1

Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe terminy związane ze stylem artystycznym w teorii XX-wiecznej i praktyce (tu XIX-XX wiek).

Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad stylem artystycznym.

EU2

W bardzo dobrym stopniu student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów.

Bierze udział w dyskusji, w stopniu bardzo dobrym prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, bardzo dobrze formułuje swoje wnioski.

EU3

Student wykazuje intensywną, ustawiczną gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o stylu artystycznym i jego najnowszych realizacjach.

Student wykazuje ustawiczną gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Ocena db.:

EU1

Student dobrze zna i rozumie podstawowe terminy związane ze stylem artystycznym w teorii XX-wiecznej i praktyce (tu XIX-XX wiek).

Student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad stylem artystycznym.

EU2

W dobrym stopniu student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów.

Bierze udział w dyskusji, dobrze prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, dobrze formułuje swoje wnioski.

EU3

Student wykazuje gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o stylu artystycznym i jego najnowszych realizacjach.

Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Ocena dst.:

EU1

Student dostatecznie, lecz dość ogólnikowo zna i rozumie podstawowe terminy związane ze stylem artystycznym w teorii XX-wiecznej i praktyce (tu XIX-XX wiek).

Student ma dostateczną orientację w podstawowych pojęciach i teoriach z zakresu badań nad stylem artystycznym.

EU2

W stopniu dostatecznym student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów.

Sporadycznie bierze udział w dyskusji, w stopniu dostatecznym prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, ogólnikowo formułuje swoje wnioski.

EU3

Student wykazuje dostateczną gotowość do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o stylu artystycznym i jego najnowszych realizacjach.

Student wykazuje w stopniu dostatecznym gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Ocena ndst.:

EU1

Student nie zna i nie wykazuje rozumienia podstawowych terminów związanych ze stylem artystycznym w teorii XX-wiecznej i praktyce (tu XIX-XX wiek).

Student nie ma orientacji w podstawowych pojęciach i teoriach z zakresu badań nad stylem artystycznym.

EU2

Student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy dla celów analityczno-interpretacyjnych różnego rodzaju tekstów.

Rzadko bądź w ogóle nie bierze udziału w dyskusji, w stopniu niedostatecznym, wielce ogólnikowym prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, ogólnikowo i merytorycznie niezadowalająco formułuje swoje wnioski.

EU3

Student nie wykazuje gotowości do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o stylu artystycznym i jego najnowszych realizacjach.

Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF2yDrovljD_l56yX14XskQklD0-sdZq0IqPvhfLzSiQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=67170587-421d-4cad-9fca-32521986c190&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)