Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład literacki we współczesnych Włoszech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PrzekLiterWł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład literacki we współczesnych Włoszech
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_U03, FW1_U07

Wymagania wstępne:

Brak szczególnych wymagań wstępnych, wskazana jest jednak dość dobra znajomość języka włoskiego i języka angielskiego.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest lekturze i analizie wybranych przekładów literatur obcych na język włoski oraz przedstawieniu i omówieniu sylwetek wybitnych włoskich tłumaczek i tłumaczy literatury. Zagadnieniami poruszanymi w trakcie kursu będą również: miejsce przekładu literackiego we Włoszech oraz poglądy i refleksje włoskich tłumaczy i teoretyków na temat przekładu literackiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę włoską i przekładową (FW1_W02);

Student potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod w zakresie analizy dzieła przekładowego, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03);

Student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusjach podczas zajęć; ustne zaliczenie końcowe.

Kryteria oceniania

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę włoską i przekładową omawianą podczas zajęć (FW1_W02); potrafi bardzo dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie i bez żadnych trudności dokonuje wyboru stosownych metod w zakresie analizy dzieła przekładowego, potrafi szczegółowo uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03); potrafi bardzo dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych – w szczególności przekładoznawstwa (FW1_U07).

Na ocenę dobrą (4) Student dobrze zna i dobrze rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę włoską i przekładową omawianą podczas zajęć (FW1_W02); potrafi dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod w zakresie analizy dzieła przekładowego, potrafi dobrze uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03); potrafi dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych – w szczególności przekładoznawstwa (FW1_U07).

Na ocenę dostateczną (3) Student dostatecznie zna i rozumie podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę włoską i przekładową omawianą podczas zajęć (FW1_W02); potrafi zadowalająco formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod w zakresie analizy dzieła przekładowego, potrafi w stopniu podstawowym uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03); potrafi w dostatecznym stopniu analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych – w szczególności przekładoznawstwa (FW1_U07).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h


30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie wskazanych podczas zajęć zadań

30 h – samodzielna lektura zadanych tekstów i przygotowanie do zajęć

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowegoTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)