Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka klasyczna a współczesna retoryka argumentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-RetKlas
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka klasyczna a współczesna retoryka argumentacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRWEHJYedFql1r4FR5Qj9Nd-RLUa1YIsGr--5TenrS4I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d40d194-f81b-40e8-ae8c-e377a4ed7ca0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WG

P7S_UW

P7S_UK

Wymagania wstępne:

Umiejętność wykorzystania technik do zdalnej edukacji i posługiwanie się narzędziami z dostępem do kamery (zaliczenie debaty).

Skrócony opis:

Głównym celem 15-godzinnego przedmiotu jest zapoznanie studenta z pojęciami retoryki i przygotowanie do posługiwania się narzędziami retoryki w budowaniu argumentacji, rozpoznawaniu zastosowanych technik retorycznych w tekstach dyskursywnych oraz używania zasad kompozycji retorycznej w debacie.

Pełny opis:

1. Definicje retoryki. Klasyczna terminologia retoryczna. Podmiot – odbiorca – przedmiot – sytuacja w retoryce.

2. Główne cele perswazji i rodzaje retoryki. Funkcje logosu, etosu i patosu.

3. Etapy konstrukcji retorycznej mowy: inwencja, porządek, elokucja, mnemonika, pronuncjacja.

4. Porządki argumentacyjne i budowanie argumentów. Struktura argumentu.

5. Klasyczne elementy retorycznej elokucji i jej zadania w procesie perswazji.

6. Posługiwanie się schematami argumentacyjnymi. Probacja i refutacja we współczesnych ujęciach argumentacji.

7. Formy perswazji argumentacyjnej: krytyka, poddawanie w wątpliwość, spór, debata.

Literatura:

1. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Ćwiczenia z retoryki, Warszawa 2012.

2. K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, Pamiętnik Literacki 68/2, 219-250.

3. M. Korolko, Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków 2010, 17-83.

4. M. Marcjanik (red.), Retoryka mediów - retoryka w mediach, Warszawa 2012.

5. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.

6. I. Szczepankowska, Retoryka - konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych

7. Szymanek, Wieczorek, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P7S_WG

w pogłębionym stopniu absolwent zna wybrane zagadnienia związane z retoryką oraz teorie wyjaśniające zależności pomiędzy tradycją retoryczną a współczesną retoryką, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa.

P7S_UW

w pogłębionym stopniu absolwent potrafi dokonać wyboru właściwych źródeł dokonać krytycznej analizy i syntezy informacji z nich pochodzących i przygotować do zaprezentowania.

P7S_UK

w pogłębionym stopniu absolwent potrafi komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców, umie prowadzić i brać czynny udział w debacie przy użyciu fachowej terminologii oraz ze świadomością możliwości retorycznych technik argumentacji.

Pogłębioną wiedzę z zakresu retoryki i teorii argumentacji student zdobywa poprzez udział w zajęciach i lekturę wskazanej literatury. Weryfikacja dokonywana jest przede wszystkim przez test sprawdzający przyswojenie i rozumienie właściwej terminologii i kompozycji retorycznej. – 1 ECTS

Umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny informacji i ich prezentowania student nabywa poprzez wykonywanie zleconych podczas zajęć małych zadań oraz poprzez przygotowanie argumentów do debaty i jej przeprowadzenie podczas zajęć. – 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Studenta do zaliczenia obowiązuje:

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach

2. przygotowywanie wyznaczonych przez prowadzącego zadań w określonym terminie

3. przygotowanie argumentów do debaty typu „za i przeciw” i prezentacja w formie debaty w ustalonym zespole podczas zajęć

4. Zaliczenie testu on-line z zakresu wiedzy o retoryce i technikach argumentacji na platformie FORMS

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRWEHJYedFql1r4FR5Qj9Nd-RLUa1YIsGr--5TenrS4I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d40d194-f81b-40e8-ae8c-e377a4ed7ca0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Studenta obowiązuje:

- aktywny udział w 15 godzinach zajęć (0,5 ECTS)

- Przygotowywanie zleconych zadań do zaliczenia (0,5 ECTS)

- przygotowanie do testu końcowego (0,5 ECTS)

- przygotowanie i udział w debacie (0,5 ECTS)Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)