Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Scandinavian design – sustainability and egalitarianism in practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Scandinavian design – sustainability and egalitarianism in practice
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01

Wymagania wstępne:

Angielski B2

Pełny opis:

Kurs przybliża studentom zagadnienia designu Skandynawii przez pryzmat zrównoważonego rozwoju i zasad projektowania egalitarnego.

Kurs rozpoczyna wstęp i geneza designu w Skandunawii oraz wyjaśnienie zjawsiak "design skandynawski" - termin, którym zwykło określać się artystyczne dokonania w dziedzinie wzornictwa Danii, Finlandii, Islandii, Szwecji i Norwegii.

Prezentowane są kwestie historycznego znaczenia designu dla rozwoju kultury skandynawskiej, szczególnie w okresie modernizmu. Poprzez ukazanie historii i rozwoju designu z perspektywy społeczno-kulturowej studenci poznają znaczenie wzornictwa dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa. Ukazanu jest również potencjał zmian, które dobre wzornictwo może zapewnić obywatelom. Ponadto poruszone zostają kwestie podejścia do natury, które bezpośrednio wiąże się z zasadami zrównoważonego rozwoju, które wprowadzone zostały w Skandynawii bardzo wcześnie. Kurs pozwala studentom spojrzeć na design Północy jako wzorzec dobrych praktyk projektowych, które wykraczają dalece jedynie poza sferę estetyki i funkcjonalności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o zrównoważonym i egalitarnym designie skandynawskim i jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury związanych ze zrównoważonym wzornictwem Północy

H1A_U01 student w obszarze skandynawskiego designu potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii skandynawskiego designu i chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły oraz techniki marketingowe na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły oraz techniki marketingowe na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół oraz technik marketingowych na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę bdb student opanował > 90% materiału, na db student opanował > 75% materiału, na dst student opanował > 60% materiału

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

30 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)