Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie narracyjne w sztuce filmowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-StNarrSztFilm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie narracyjne w sztuce filmowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_U04

KU1_K01

Wymagania wstępne:

Uczestnictwo we współczesnej kulturze audiowizualnej.

Zainteresowanie kinematografią i zagadnieniami z zakresu poetyki dzieła filmowego.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia dotyczące różnorodnych strategii narracyjnych stosowanych w dziełach filmowych.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia dotyczące różnorodnych - mniej i bardziej typowych - strategii narracyjnych stosowanych w dziełach filmowych. Przybliża owe strategie poprzez ukierunkowane doświadczenie audiowizualne i drobiazgową dyskusję, uwzględniającą m.in. medialną swoistość, walory formalne i estetyczne analizowanych filmów, a także obszary ich oryginalności i zależności od konwencji gatunkowych i narracyjnych. Konwersatorium dostarcza także niezbędnych podstaw teoretycznych dotyczących chwytów artystycznych stosowanych w sztuce filmowej.

Literatura:

Jerzy Płażewski, Język filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Słownik filmu, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki dzieła filmowego w stopniu umożliwiającym analizę tekstów audiowizualnych.

Umiejętności: Student posiada umiejętność opisu podstawowych zasad organizacji świata przedstawionego w filmie oraz charakteryzowania najbardziej znamiennych dla sztuki filmowej sposobów kreowania znaczeń.

Kompetencje: Student jest kompetentnym krytykiem tekstów filmowych, potrafi podeprzeć swoje sądy merytoryczną wiedzą z zakresu poetyki teoretycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu filmu, tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja (okrągłego stołu, seminaryjna);

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena obejmuje systematyczne uczęszczanie na konwersatorium, bieżące przygotowanie do zajęć, końcowe kolokwium.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)