Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Startegie narracyjne w sztuce literackiej i filmowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-StrNarrSzLiF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Startegie narracyjne w sztuce literackiej i filmowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów kształcenia


KU1_W03


KU1_W10
KU1_U05


KU1_U11
KU1_K09Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z różnorodnymi strategiami narracyjnymi stosowanymi w utworach literackich i filmowych oraz dostarcza mu podstaw do teoretycznych uogólnień na temat chwytów artystycznych stosowanych w prozie narracyjnej i filmie.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia dotyczące różnorodnych, także mniej typowych strategii narracyjnych stosowanych w utworach literackich i filmowych. Przybliża owe strategie poprzez aktywne doświadczenie lekturowe i drobiazgową dyskusję, uwzględniającą m.in. medialną swoistość i walory estetyczne analizowanych utworów, a także obszary ich oryginalności i zależności od konwencji narracyjnych. Konwersatorium dostarcza także podstaw merytorycznych do teoretycznych uogólnień na temat chwytów artystycznych stosowanych w sztukach literackiej i filmowej.

Literatura:

Zob. informacje o zajęciach w konkretnym cyklu dydaktycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03 - student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności;

KU1_W10 - zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

KU1_U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

KU1_U11 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K09 - jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury;

Opis ECTS: 3 p.

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć (w tym także projekcje filmów) - 40 h

przygotowanie do kolokwium - 4 h

konsultacje - 1 h

Razem: ok. 75 h

Metody dydaktyczne:

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu filmu, tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja (okrągłego stołu, seminaryjna);

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena obejmuje systematyczne uczęszczanie na konwersatorium, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, końcowe kolokwium.

Kryteria oceniania:

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje student, który:

KU1_W03 - w pełni opanował podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności;

KU1_W10 - bardzo dobrze zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

KU1_U05 - bez problemów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

KU1_U11 - posiada rozwiniętą umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K09 - jest bardzo aktywnym i w pełni świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury;

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje student, który:

KU1_W03 - zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności;

KU1_W10 - zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

KU1_U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

KU1_U11 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K09 - jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury;

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje student, który:

KU1_W03 - nie w pełni opanował podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności;

KU1_W10 - cząstkowo zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

KU1_U05 - w ograniczonym stopniu potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

KU1_U11 - nie w pełni posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K09 - jest uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, niepotrafiącym jednak jeszcze wszechstronnie korzystać z różnych form kultury;

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje student, który:

KU1_W03 - nie opanował podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności;

KU1_W10 - nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych;

KU1_U05 - nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

KU1_U11 - nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K09 - nie uczestniczy w bieżącym życiu kulturalnym i nie potrafi korzystać z różnych form kultury;

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu filmu, tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja (okrągłego stołu, seminaryjna);

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena obejmuje systematyczne uczęszczanie na konwersatorium, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, końcowe kolokwium.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)