Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-StylDlaCudz.L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W07, H1A_W09, H1A_U09,H1A_U10,

H1A_K01, H1A_KO2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie znajomości języka polskiego jako obcego oraz prawidłowe pisanie prac zaliczeniowych w stylu naukowym. Student po ukończeniu ćwiczeń zdobędzie umiejętność lepszej komunikacji w języku polskim, usprawni tworzenie własnych tekstów i wypowiedzi (ustnych i pisemnych), zapozna się z zawiłościami gramatyki i ortografii polskiej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z kultury języka, stylistyki, fonetyki, ortografii i interpunkcji. Koncentruje się na ćwiczeniach praktycznych mających służyć korygowaniu powszechnie stosowanych błędów, eliminowaniu kalk językowych, przyswajaniu właściwych reguł rządzących poprawną polszczyzną.

Treści merytoryczne obejmują zagadnienia trudne z perspektywy obcokrajowców, tj.:

- czasowniki dwuaspektowe, homonimy, rzeczowniki zbiorowe (singulare tantum, plurale tantum), skróty i skrótowce, czasowniki łączące się z zaimkiem, imiesłowy itp.

- lekturę tekstów naukowych i/lub poświęconych kulturze polskiej ( w tym ważnym osobistościom, np. Wisławie Szymborskiej, Janowi Pawłowi II itp.)

- tworzenie tekstów o charakterze naukowym, tj. referat, artykuł

- ćwiczenia z zakresu stylów funkcjonalnych polszczyzny (przede wszystkim skupiające się na zasadach łączliwości składniowej)

- ćwiczenia z zakresu tworzenia pism użytkowych, tj. podanie, list motywacyjny, CV, protokół, zawiadomienie, wypowiedzenie.

Literatura:

M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców, Kraków 2010.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 2005.

P. Oliwier, Jak pisać prace uniwersyteckie, przeł. J. Piątkowska, Kraków 1999.

R. Pawelec, Język polski. Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Warszawa 2007.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W07- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji i form stylistycznych.

H1A_W09-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

H1A_U06- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Posiada zdolność tworzenia tekstów w różnych stylach funkcjonalnych.

H1A_U09- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

H1A_U10- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_K01- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_KO2- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

3 pkt ECTS

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie prezentacji – 8 godzin

- przygotowanie prac pisemnych – 8 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: zaliczenie na ocenę. Praca studenta oceniana jest przez cały rok trwania zajęć na podstawie złożonych prac pisemnych, ocenianych pod względem poprawności językowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)