Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symbole w sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SymbolewSzt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symbole w sztuce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32809
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

• KU1_W02

• KU1_W05

• KU1 _U09


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs obejmuje zajęcia dotyczące symboliki w sztuce dawnej i kulturze współczesnej.Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze znaczeniem wybranych symboli w kulturze Europejskiej na przestrzeni dziejów. Każde z zajęć będzie miało charakter monograficznego omówienia wybranego tematu/symbolu/znaku w sztuce i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji przemian znaczeniowych i ich tzw. "długiego trwania".

Literatura:

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

Znaki i symbole, przeł. B. Kocowska, Warszawa 2009.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Herder J. G., Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

literatura uzupełniająca podawana na bieżąco (moodle).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02 Rozumie znaczenie historii sztuki jako historii kultury.

KU1_W05 Zna metody analizy i interpretacji treści symbolicznej dzieł sztuki europejskiej (metoda ikonograficzna, ikonologia, semiotyka).

KU1 _U09 Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu sztuki wizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania ciągłe (aktywność podczas zajęć).

Ocena pracy/prezentacji semestralnej.

Kryteria oceny

Ocena niedostateczna - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Ocena dostateczna - student posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia symboli w sztukach wizualnych i rozpoznaje podstawowe tematy ikonograficzne

Ocena dobra - student rozpoznaje, analizuje i objaśnia wybrane symbole i znaki wizualne

Ocena bardzo dobra - student rozpoznaje i objaśnia w sposób pogłębiony wybrane symbole i znaki wizualne/tematy ikonograficzne, potrafi w sposób spójny wykazać "długie trwanie" w kulturze znaków i symboli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLTahbMPul3MtiZiA-knvI-kgPq9HaGxyRA4FaJ4nPS81%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f8edab5-af9b-47df-a69b-5619fdf6e8c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych - 1 ECTS

30 godzin przygotowanie do zajęć/lektury/moodle - 1 ECTS

30 godzin przygotowanie pracy semestralnej - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zajęcia dotyczące symboliki w sztuce dawnej i kulturze współczesnej.

Literatura:

PODSTAWOWA:

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

Znaki i symbole, przeł. B. Kocowska, Warszawa 2009.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Herder J. G., Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

M. Wrześniak, Dextrarum iunctio – rzecz o znaczeniu ślubnego pierścienia, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, 4(24)2015, s. 12-31.

M. Wrzesniak, Historia jednego motywu – rzecz o związkach biżuterii z architekturą, „Załącznik kulturoznawczy” 4/2017, s. 221-249 (dostęp na: http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/1).

BEAUTIFUL OBJECTS, Personal Adornments and Decorations for Secular and Sacred Interiors, ed. Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Anna Wiśnicka, Warszawa 2017.

M. Wrześniak, Pytania o irreligię – czyli gdzie jest granica wykorzystywania symboli sakralnych?, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio”, 2(34)2018, s. 305-318.

M. Wrzesniak, 82. Krzyż w supermarkecie kultury, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio” 4(36)2018, s. 198-225.

M. Wrzesniak, 94. Lśnienie szlachetnej tkaniny, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio” 2(42) 2020, s. 278-307.

Jego wysokość but, red. M. Wrześniak, Rzeczy Piękne t. 3, Warszawa 2020.

Męska Rzecz, red. M. Wrześniak, Rzeczy Piękne t. 7, Warszawa 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)