Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka życia według stoików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-SztukaŻycia
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka życia według stoików
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W02

FK1_U04

FK1_K01


Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość historii starożytnej Grecji i Rzymu (w tym historii filozofii), zalecana dobra znajomość łaciny i greki

Skrócony opis:

historia szkoły stoickiej i jej doktryna (wybrane zagadnienia)

Pełny opis:

omawianie starożytnych tekstów i wybranych opracowań na temat szkoły stoickiej, pogłębienie wiedzy o doktrynie tej szkoły filozoficznej - aby student rozumiał znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych (tu: historii filozofii) dla rozwoju filologii klasycznej; aby znał wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich

oddziaływania kulturowego; aby był gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a

także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Literatura:

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, wyd. dowolne

Seneka, Dialogi, O dobrodziejstwach, O łagodności, O zjawiskach natury, wyd. dowolne

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, wyd. dowolne

Epiktet, Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego, PWN, Warszawa 1961

Epiktet, Encheiridion, wyd. dowolne

Marek Aureliusz, Rozmyślania, wyd. dowolne

Propozycje opracowań (do wyboru):

Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, tłum. M. Polakowski, Warszawa 2010.

Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.

Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Dembińska-Siury D., Seneki marzenie o idealnym władcy, „Studia Filozoficzne” 10 (167) 1979, s. 23–33.

Drozdek A., Greccy filozofowie jako teolodzy, Warszawa 2011.

Duszyńska B., Zasady somatologii stoickiej, Warszawa 2001.

Foucault M., Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, tłum. D. Leszczyński, s. 247–275.

Grimal P., Marek Aureliusz, Warszawa 1997.

Idem, Seneka, Warszawa 1994.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000.

Idem, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2003.

Idem, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, Kęty 2004.

Joachimowicz L., Wstęp, w: Seneka, Dialogi, Warszawa 1989, s. 7–129.

Kenny A., Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2005.

Kowalski J., Starożytni o sensie życia. Eseje, Warszawa 1988.

Krokiewicz A., Stoicyzm, „Meander” 1978, nr 5, s. 229–242.

Idem, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Łapiński K., Marka Aureliusza ćwiczenia w patrzeniu, w: Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), Warszawa 2011, s. 7–31.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. IV, tłum. E.I. Zieliński, Lublin, 1999.

Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, t. II, Warszawa 1959.

Siwicka M., Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, w: „Studia Graeco-Latina” IV, red. M. Szarmach i S. Wyszomirski, Toruń 2002, s. 55–64.

Strzelecki W., Stoicki ideał władcy Seneki, „Meander” 11/12, 1965, s. 403–413.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2005.

i inne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych - zwłaszcza historii filozofii - dla rozwoju filologii klasycznej; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

Potrafi też wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich o treści filozoficznej (zwłaszcza dotyczącej etyki), a także ich oddziaływania kulturowego (wpływ myśli stoickiej na chrześcijaństwo).

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i

aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

3 ECTS:

2 - praca na zajęciach (m.in. dyskusja)

1 - krótka praca pisemna

Ocenie podlega obecność i aktywność studenta na zajęciach, a także krótka praca zaliczeniowa (3-4 strony A4) na wybrany temat związany ze stoicyzmem

Student rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych - zwłaszcza historii filozofii - dla rozwoju filologii klasycznej; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

Potrafi też wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich o treści filozoficznej (zwłaszcza dotyczącej etyki), a także ich oddziaływania kulturowego (wpływ myśli stoickiej na chrześcijaństwo).

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i

aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych. Student potrafi też korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła:

na ocenę 5 w stopniu bardzo dobrym

na ocenę 4 - w stopniu dobrym

na ocenę 3 - w stopniu dostatecznym

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adtrtwMtG2PctCGl5K7iNeP82JbR-s1Nzsq9sMUlGZPU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2d92d6-fb91-4597-b46c-071ec8ef2d6a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:

2 - praca na zajęciach (m.in. dyskusja)

1 - krótka praca pisemna

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

zespół na MS Teams: StoicyKonwersatorium

kod:

1y4xvtx

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)