Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theory of Translation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-TheoryTrans
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Theory of Translation
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H2A_W01; H2A_W10; H2A_U01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień współczesnej translatologii jako istotnego czynnika w budowaniu kultury i dialogu.

Pełny opis:

Uczestnicy wykładu poznają:

główne kierunki w translatologii, zasadnicze problemy dotyczące autonomiczności dziela tłumaczonego, a także relacji autora oryginału i autora przekładu, kwestii medialnych, społecznych i kontekstu kulturowego, w tym cyberkulturowego.

Literatura:

The Translation Studies. Reader (2000; 2nd ed. 2004; 3rd ed. 2012); ed. Lawrence Venuti, Routledge, London-New York

Susan Bassnet, Translation Studies: New Accents, Routledge, London-New York, 2013

Uzupełniająca:

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998)

Pérez-González, Luis (2013). "Amateur subtitling as immaterial labour in digital media culture: An emerging paradigm of civic engagement". Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 19 (2): 157–175.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H2A_W01; H2A_W10; H2A_U01

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach w języku angielskim 15 godz. = 2 ECTS

samodzielna lektura tekstów w języku angielskim 45 godz. = 2 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 godz. = 1 ECTS

suma: 90 godz. = 5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacja

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, składajacym sie z trzech zadań:

- pytanie dotyczące treści poznanych na wykładzie

- pytanie dotyczące terminologii oraz lektur

- samodzielna analiza krótkiego tekstu w języku angielskim majaca na celu operacjonalizację uzyskanej wiedzy.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści zalecanej lietratury, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu, nie posługuje się prezentowaną w czasie wykładów terminologią.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy dotyczące translatologii, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego tekstu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna problem w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady z tłumaczeń literackich..

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w wykładach konwersatoryjnych, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)