Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-AnalTekst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W06

KU1_W10

Umiejętności:

KU1_U08

KU1_U10

KU1_U13

Kompetencje społeczne:

KU1_KO1

KU1_KO9


Skrócony opis:

Analiza i interpretacja tekstów kultury to przedmiot praktyczny, w ramach którego studenci podejmują próbę opisu konkretnych dzieł sztuki. W oparciu o literaturę przedmiotu poznają podstawowe narzędzia służące interpretacji i uczą się ich zastosowania.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznawanie kultury wysokiej, w pierwszym rzędzie kultury polskiej i europejskiej, które w toku trwania ćwiczeń dokonuje się za pośrednictwem analizy i interpretacji wybranych tekstów. Są to teksty uznane za reprezentatywne dla poszczególnych epok i dziedzin sztuki, przekazywane za pomocą reprezentatywnych historycznie mediów (literatura, obraz, architektura, muzyka, TV i in.). Do obcowania z tekstami kultury wprowadza lektura ważnych omówień, w których analiza formalna włączona jest do dyskursu interdyscyplinarnego, a nade wszystko sprzężona z interpretacją kulturowo-teoretyczną, filozoficzną lub niekiedy wręcz wykładnią zamysłu metafizycznego.

Literatura:

Literatura:

R. Handtke, O czytaniu. Krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze, Warszawa 1984. (Rozdziały O czytaniu i Co może język giętki).

J. Sławiński, Analiza i interpretacja dzieła literackiego, [w:] tegoż, Próby teoretycznoliterackie. Prace wybrane, Kraków 2010, t. 5, s. 9-38.

B. Uspieński, Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury), [w:] Semiotyka kultury, wyb. i oprac. E. Janus i M. R. Mayenowa, Warszawa 1977, s. 181-212.

U. Eco, Zagadnienie ogólnej definicji sztuki, w: tegoż, przeł. Piotra Salwa, Mateusz Salwa, Kraków 2008, s. 133-163.

U. Eco, Postępowa funkcja nowoczesnego malarstwa, w: tegoż, Sztuka, przeł. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008, s. 226-234.

M. Potocka, Estetyka kontra sztuka, Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Warszawa 2007.

Gołaszewska, Fascynacje złem. Eseje z teorii wartości, Warszawa-Kraków 1994.

M. Hopfinger, Literatura i media, Warszawa 2010.

Witold Gombrowicz – nasz współczesny, red. J. Jastrzębski, Kraków 2010, fragmenty.

W. Ligęza, „Widok Delft”: literatura i trwanie, „Dekada Literacka” 1997, nr 6/7 (130/131).

A. Datko, Dlaczego nie rozumiem sztuki, która nie jest sztuką? Niezrozumienie i kwestionowanie wartości artystycznej współczesnych dzieł, „Obieg”, kwiecień 2010.

G. Niziołek, Warlikowski - extra ecclesiam, Kraków 2008, s. 7-41.

H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, Kraków 2009, s. 16-20; 26-28; 31-32.

M. Sugiera, W pułapce roli społecznej: "W poskromieniu złośnicy" [w:] Dyskurs, postać i płeć w dramacie, red. W. Baluch, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku zrealizowania wszystkich założeń i celów przedmiotu po semestrze trwania zajęć:

KU1_W06

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce.

KU1_W10

Student rozróżnia podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin.

KU1_U8

Student potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci.

KU1_U13

Student umie przygotować typową pracę pisemną z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury w języku polskim z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi teoretycznych oraz różnych źródeł.

KU1_KO1

Student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU1_KO9

Student jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form mediatyzacji kultury.

Opis ECTS - 2 pkt.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie pracy -10 godz.

suma godzin: 60 godz.

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa, burzy mózgów

2. Metoda projektu

3. Metoda dyskusji okrągłego stołu

KU1_W06

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada żadnej wiedzy ogólnej w zakresie historii stuki i nauk o sztuce

- na ocenę 3 (dst): orientuje się w wiedzy ogólnej w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce

- na ocenę 4 (db): posiada wiedzę ogólną, choć nieuporządkowaną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce

- na ocenę 5 (bdb): posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce.

KU1_W10

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii, szkół badawczych

- na ocenę 3 (dst): orientuje się w podstawowych metodach analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych

- na ocenę 4 (db): zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji i szkół badawczych

- na ocenę 5 (bdb): zna podstawowe sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych i potrafi bezbłędnie stosować je w praktyce, posługując się właściwą terminologią.

KU1_U8

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi rozpoznawać nawiązań intertekstualnych do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 3 (dst.): potrafi podejmować próbę rozpoznawania nawiązań intertekstualnych do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 4 (db.): potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci

- na ocenę 5 (bdb.): pewnie i w pełni świadomie, z dużą kulturą językową potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, postaci.

KU1_U13

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie przygotować pracy pisemnej z analizy i interpretacji, nie potrafi wykorzystać źródeł, posługuje się niepoprawną polszczyzną

- na ocenę 3 (dst.): podejmuje próbę przygotowania pracy pisemnej w języku polskim, poszukuje źródeł, lecz nie potrafi z nich w sposób wystarczający skorzystać

- na ocenę 4 (db.): potrafi przygotować typową pracę pisemną o charakterze analityczno-interpretacyjnym, sięga do podstawowych ujęć teoretycznych

- na ocenę 5 (bdb): potrafi przygotować rzetelną i w pełni poprawną (także językowo i stylistycznie) pracę pisemną z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł.

KU_KO1

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości zakresu zdobytej wiedzy w ramach analizy i interpretacji tekstów kultury, nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych umiejętności.

- na ocenę 3 (dst.): ma niepełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy w ramach analizy i interpretacji, choć rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, po to, aby lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość kulturową

- na ocenę 5 (bdb.): ma pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; biegle korzysta z bogatego instrumentarium analizy i interpretacji tekstów kultury.

KU1_K09

- na ocenę 2 (ndst.): nie uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym, nie potrafi trafnie wybierać z ofert wydarzeń kulturalnych

- na ocenę 3 (dst.): uczestniczy biernie we współczesnym życiu kulturalnym, ponieważ rozumie je w sposób niewystarczający, nie potrafi ich interpretować

- na ocenę 4 (db.): uczestniczy aktywnie we współczesnym życiu kulturalnym, właściwie ocenia i wybiera rozmaite formy kulturalne, ponieważ potrafi je analizować i podejmować ich interpretację

- na ocenę 5 (bdb.): aktywnie i świadomie uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym,jest doskonale zorientowany, potrafi trafnie analizować i interpretować to w czym uczestniczy.

Kryteria oceny: praca pisemna na ocenę, dodatkowe projekty.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)