Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-InEdAnkul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

KU1_W07


Umiejętności:

KU1_U08


Kompetencje społeczne:


KU1_K03

KU1_K04

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżeniu szerokiego spectrum funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej. Na zajęciach omówione zostaną m.in. modele zarządzania instytucją kultury, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, narzędzia marketingowe, wykorzystywane w instytucjach kultury, finansowanie, różnice w funkcjonowaniu organizacji z trzech sektorów kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W07 - Zna zasady upowszechniania kultury, metody

animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą.

Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz

prawne funkcjonowania instytucji kultury.

KU1_U08 - - Potrafi planować i organizować indywidualną pracę

badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst

społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo,

przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i

sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie

KU1_K03 -Jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa

w bieżącym życiu kulturalnym, a także do

przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw

mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i

motywowanych troską o lokalne środowisko

społeczne.

KU1_K04 - Jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań

społecznych poprzez działanie na sposób

przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o

szeroko rozumiany interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi wyjaśnić spectrum funkcjonowania trzech typów instytucji kultury w Polsce bez posługiwania się notatkami. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z nielicznymi potknięciami. W prezentacji korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego, sporadyczne korzystając z notatek. Potrafi wyjaśnić spectrum funkcjonowania trzech typów instytucji kultury w Polsce. Umiejętnie analizuje zagadnienia, związane z tematyką zajęć.

ocena dostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z licznymi potknięciami. W prezentacji ustnej w ograniczonym stopniu korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi częściowo wyjaśnić spectrum funkcjonowania trzech typów instytucji kultury w Polsce bez posługiwania się notatkami. Nie posiada umiejętności analitycznych. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3

1 = 30h uczestnictwo w zajęciach


1 = 30h aktywność na zajęciach


1 = 30h przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Na zajęciach student/studentka nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, prywatnym w poza rządowym. Omówione zostaną:

1) polityka kulturalna państwa

2) trzy rodzaje instytucji kultury

3) misja, wizja, cele instytucji kultury

4) instytucje hybrydowe

5) efekt Bilbao

6) funkcjonowanie instytucji w czasach pandemii

7) relacje instytucji kultury ze społecznością lokalną

8) ustawa o działalności instytucji kultury

Literatura:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Allen J., Organizacja imprez, International Publishing Service, 2006.

Raporty o stanie kultury http://kongreskultury.pl (różne branże)

Rynek fonograficzny: http://issuu.com/polmic_pl/docs/raport_rynek fonograficzny Taniec: http://www.kongrestanca.pl/pl/materialy

Muzyka, taniec: Instytut Muzyki i Tańca, materiały: http://imit.org.pl/pl/materialy.html

Letnie Festiwale muzyczne, http://nck.pl/media/attachments/318176/letnie_festiwale_muzyczne_-_raport_medialny_-_1_czerwca_-_15_sierpnia_2015.pdf

Digitalizacja, http://nck.pl/baza-badan/318051-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce/ Sztuka: marka artystyczna http://nck.pl/baza-badan/318015-marka-artystyczna-jako-fenomen-spoleczny-tworzenie-zroznicowanie-i-role-marek-artystycznych-we-wspolczesnej-polsce/

Kondycja sztuk wizualnych: http://nck.pl/polskie/317376-2016-kondycja-sztuk-wizualnych-percepcja-i-spoleczny-obieg-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/

Rynek wydawniczy: http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_2013.pdf i http://nck.pl/polskie/317290-2016-rynek-ksiazki-w-polsce/

Moda: J. Tkaczyk, Rynek mody w Polsce, http://www.slideshare.net/jtkaczyk/raport-moda i http://rynkologia.pl/artykuly-info/varia/raport-rynek-mody-w-polsce/

Film: www.sfp.org.pl – dział: BAZA WIEDZY (produkcja, finansowanie, dystrybucja, promocja itd.)

Pozostałe http://nck.pl/baza-badan/

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

M. Komorowska, L. Rybotycka, Animator przewodnikiem po sztuce i życiu, [w:] Sztuka i dorastanie dziecka, (red.) M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań 1981.

B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3

1 = 30h uczestnictwo w zajęciach


1 = 30h aktywność na zajęciach


1 = 30h przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Na zajęciach student/studentka nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym. Omówione zostaną:

1) polityka kulturalna państwa

2) trzy rodzaje instytucji kultury

3) misja, wizja, cele instytucji kultury

4) finansowanie

5) marketing

6) budowanie wizerunku

7) instytucje hybrydowe

8) efekt Bilbao

9) funkcjonowanie instytucji w czasach pandemii

10) sponsoring i mecenat

11) organizacja imprez

12) relacje instytucji kultury ze społecznością lokalną

13) rola instytucji kultury w mieście i regionie

14) ustawa o działalności instytucji kultury

Literatura:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Allen J., Organizacja imprez, International Publishing Service, 2006.

Raporty o stanie kultury http://kongreskultury.pl (różne branże)

Rynek  fonograficzny: http://issuu.com/polmic_pl/docs/raport_rynek fonograficzny Taniec: http://www.kongrestanca.pl/pl/materialy

Muzyka, taniec: Instytut Muzyki i Tańca, materiały: http://imit.org.pl/pl/materialy.html

Letnie Festiwale muzyczne, http://nck.pl/media/attachments/318176/letnie_festiwale_muzyczne_-_raport_medialny_-_1_czerwca_-_15_sierpnia_2015.pdf

Digitalizacja, http://nck.pl/baza-badan/318051-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce/ Sztuka: marka artystyczna http://nck.pl/baza-badan/318015-marka-artystyczna-jako-fenomen-spoleczny-tworzenie-zroznicowanie-i-role-marek-artystycznych-we-wspolczesnej-polsce/

Kondycja sztuk wizualnych: http://nck.pl/polskie/317376-2016-kondycja-sztuk-wizualnych-percepcja-i-spoleczny-obieg-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/

Pozostałe http://nck.pl/baza-badan/

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

M. Komorowska, L. Rybotycka, Animator przewodnikiem po sztuce i życiu, [w:] Sztuka i dorastanie dziecka, (red.) M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań 1981.

B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 3

1 = 30h uczestnictwo w zajęciach


1 = 30h aktywność na zajęciach


1 = 30h przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)