Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w kontekstach kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-JlacwKon-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński w kontekstach kulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W03, KU1_W08


Umiejętności:

KU1_U08


Kompetencje:

KU1_K01.

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego od podstaw z uwzględnieniem europejskich i polskich kontekstów kulturowych.

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu, morfologii i składni oraz poznanie najważniejszych dzieł literatury łacińskojęzycznej (oryginały i tłumaczenia) i ich kontekstów kulturowych.

W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne. Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich, europejskich i polskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej pochodzące z obszaru wpływów języka łacińskiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej w zakresie języka łacińskiego i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03).

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie kompleksową naturę języka, w tym języka łacińskiego, jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości zarówno w kontekście starożytnym i średniowiecznym, jak i współczesnym (KU1_W08).

Umiejętności:

Student potrafi planować i opracować wyniki własnych badań, uwzględniając ich cel oraz kontekst społeczno-kulturowy funkcjonowania języka łacińskiego (KU1_U08).

Kompetencje:

Student potrafi aktualizować zakres posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze raz pokrewnych dyscyplin humanistycznych (KU1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów w semestrze (tj. zaliczenie = minimum 60% poprawnych odpowiedzi), 2 testów cząstkowych, oraz znajomość wybranego dzieła autora starożytnego.

Student otrzyma ocenę 5, jeśli:

- doskonale zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej pochodzące z obszaru wpływów języka łacińskiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- bez trudu rozpoznaje użyte w zdaniu najważniejsze konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i dobrze zna terminologię z dziedziny językoznawstwa. Umiejętnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi doskonale planować własną pracę, prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-kulturowe (KU1_U08) oraz aktualizować zakres posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 4, jeśli:

- dobrze zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej pochodzące z obszaru wpływów języka łacińskiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- rozpoznaje użyte w zdaniu podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa. Poprawnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- w stopniu dobrym umie analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe (KU1_U08), ciągle rozwijając swoje kompetencje w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 3, jeśli:

- w stopniu zadowalającym opanował wiedzę o chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródłach kultury europejskiej pochodzących z obszaru wpływów języka łacińskiego, oraz najwybitniejszych arcydziełach kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- w stopniu podstawowym rozpoznaje użyte w zdaniu wybrane konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i terminologię z dziedziny językoznawstwa. Potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe (KU1_U08) w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego od podstaw z uwzględnieniem europejskich i polskich kontekstów kulturowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ETCS:


- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 5 godzin

- konsultacje - 5 godzin


Łącznie - 50 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ETCS:


- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 5 godzin

- konsultacje - 5 godzin


Łącznie - 50 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)