Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-PodSocKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1de6834e1e7345909842ddaa58d7ea38%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a1921851-a680-4443-bfa4-ecaf9366aea2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: KU1_W02

Umiejętności: KU1_U02

Kompetencje społeczne: KU1_K04

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów kulturoznawstwa w socjologiczne rozumienie kultury. Wykład odsłoni istotę kultury jako kontekstu życia osoby ludzkiej. Dostarczy wiedzy na temat procesów oraz zjawiska zachodzących w obrębie kultury. Pomoże to w refleksyjnym oraz krytycznym podejściu do otaczającej studentów współczesnej kultury oraz dynamizmów w których uczestniczą i będą uczestniczyć wraz z kolejnymi etapami socjalizacji. W ten sposób zajęcia będą wprowadzeniem w socjologiczne rozumienie kultury (wyobraźnia socjologiczna) ale również dostarczą niezbędnej wiedzy potrzebnej do sprawczego uczestnictwa w otaczającej ich kulturze. Innymi sowy zajęcia stanowią okazję do nabywaniu przez studentów większej wolności w relacjach społecznych. Zakładając, że osoba ludzka wyłania się z relacji do kultury, kurs socjologii kultury może stanowić istotny krok w życiu studentów do dojrzewania do rozumianego personalistycznie człowieczeństwa.

W trakcie wykładu zostaną omówione zasadnicze zagadnienia z zakresu socjologii kultury. Zostanie przekazana wiedza dotycząca podstawowych elementów życia społecznego oraz funkcjonowania kultury. Wyjaśnione zostaną pojęcia dotyczące zarówno jednostek jak i grup społecznych, ich wymiaru statycznego jak i dynamicznego (zmiany kulturowej). Ponadto w trakcie wykładów zaprezentowany zostanie zarys historii rozwoju socjologii oraz charakterystyka współczesnej kultury. Ukazane zostanie, czym jest kultura oraz w jaki sposób funkcjonuje, jakim prawom oraz mechanizmom podlega. Przedstawione zostaną mechanizmy oraz prawa rządzące rozwojem kultury. Omówione zostaną takie podstawowe pojęcia z zakresu socjologii takie jak: tożsamość, struktury społeczne, grupa społeczne, socjalizacja, ruchy społeczne, interakcja, więź, rola społeczna, organizacja i instytucja. Wykład dotyczyć będzie również tak ogólnych pojęć jak społeczeństwo, kultura, wspólnota, religia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

• na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu socjologii i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich,

• na ocenę dobrą: student objaśnia większość wprowadzonych terminów z zakresu socjologii i podaje przykłady,

• na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawowe wprowadzone terminy z zakresu socjologii i podaje kilka przykładów,

KU1_U02: student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę socjologiczną do analizy zjawisk związanych z pracą w sektorze kulturoznawczym

• na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę socjologiczną do analizy zjawisk związanych z pracą w sektorze kulturoznawczym

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę socjologiczną do analizy zjawisk związanych z pracą w sektorze kulturoznawczym

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę socjologiczną do analizy zjawisk związanych z pracą w sektorze kulturoznawczym

KU1_K04_ student podejmuje działania na rzecz rozwoju kultury

na ocenę bardzo dobrą: student rozumie, jak nalezy dbać o kulturę oraz aktywnie podejmuje działania na rzecz rozwoju kultury, np. poprzez jej analizę

• na ocenę dobrą: student dobrze rozumie, jak nalezy dbać o kulturę

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie rozumie, jak nalezy dbać o kulturę

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu prowadzonego w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu prowadzonego w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)