Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja kluczowa w kulturze europejskiej: Antyk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-TrAntyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja kluczowa w kulturze europejskiej: Antyk
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów UCZENIA się w odniesieniu do efektów uczenia się na poziomie 6 PRK:


KU1_W03 P6S_WG


KU1_U04 P6S_UW


KU1_K02 P6S_KKSkrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Doświadczenie orginalnej wrażliwości kulturowej antyku śródziemnomroskiego i korelacji sztuk (przede wszystkim poprzez realizowany w ramach zajęć projekt "Doświadczyć chorei".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie (w tym greckie: zarówno helleńskie, jak i hellenistyczne, łacińskie, egipskie i żydowskie) źródła kultury europejskiej oraz ich recepcję w najwybitniejszych arcydziełach kultury polskiej oraz światowej. Rozumie znaczenie tradycji antycznej dla współczesnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej. P6S_WG

KU1_U04

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę nt. kultury antycznej do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania

społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych. P6S_UW

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy o antyku - kluczowej tradycji europejskiej - w przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych. P6S_KK

Student przeznacza na realizację kursu 75 godzin (2,5 punktów ECTS), z czego :

30 stanowią zajęcia wykładowo-ćwiczeniowe,

10 przygotowania związane z projektem "Doświadczyć chorei" ,

20 wskazana lektura i przygotowanie się do zajęć.

8- przygotowanie prezentacji

7 - przygotowanie do testu zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu antycznej kultury śródziemnomorskiej,

Na ocenę dobrą:

- objaśnia ww. podstawowe terminy oraz podaje przykłady w prawdiłowym kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe i bardziej złożóne terminy z wyżej wymienionego zakresu, podaje przykłady, zna konteksty i nawiązania, stosuje poznaną terminologię w opisie dóbr kultury antcyznej i współczesnych nawiązań recepcyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)