Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-TradAnt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów UCZENIA się w odniesieniu do efektów uczenia się na poziomie 6 PRK:KU1_W03 P6S_WGKU1_U04 P6S_UWKU1_K02 P6S_KK

KU1_W03


Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie (w tym greckie: zarówno helleńskie, jak i hellenistyczne, łacińskie, egipskie i żydowskie) źródła kultury europejskiej oraz ich recepcję w najwybitniejszych arcydziełach kultury polskiej oraz światowej. Rozumie znaczenie tradycji antycznej dla współczesnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej. P6S_WG


KU1_U04


Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę nt. kultury antycznej do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania


społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych. P6S_UW


KU1_K02


Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy o antyku - kluczowej tradycji europejskiej - w przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych. P6S_KK
od roku akad. 2021/2022:

KU1_W03 student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

KU1_U04 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu szkoły średniej

Pełny opis:

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie (w tym greckie: zarówno helleńskie, jak i hellenistyczne, łacińskie, egipskie i żydowskie) źródła kultury europejskiej oraz ich recepcję w najwybitniejszych arcydziełach kultury polskiej oraz światowej. Rozumie znaczenie tradycji antycznej dla współczesnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej. P6S_WG

KU1_U04

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę nt. kultury antycznej do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania

społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych. P6S_UW

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy o antyku - kluczowej tradycji europejskiej - w przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych. P6S_KK

Student przeznacza na realizację kursu 75 godzin (2,5 punktów ECTS), z czego :

30 stanowią zajęcia wykładowe z elementami aktywizacji,

10 przygotowania związane z projektem "Doświadczyć chorei" ,

20 wskazana lektura i przygotowanie się do zajęć.

15- przygotowanie do testu zaliczeniowego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu antycznej kultury śródziemnomorskiej,

Na ocenę dobrą:

- objaśnia ww. podstawowe terminy oraz podaje przykłady w prawidłowym kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe i bardziej złożone terminy z wyżej wymienionego zakresu, podaje przykłady, zna konteksty i nawiązania, stosuje poznaną terminologię w opisie dóbr kultury antycznej i współczesnych nawiązań recepcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu antycznej kultury śródziemnomorskiej,

Na ocenę dobrą:

- objaśnia ww. podstawowe terminy oraz podaje przykłady w prawidłowym kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

- objaśnia podstawowe i bardziej złożone terminy z wyżej wymienionego zakresu, podaje przykłady, zna konteksty i nawiązania, stosuje poznaną terminologię w opisie dóbr kultury antycznej i współczesnych nawiązań recepcyjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a zwłaszcza umiejętności rozpoznania najważniejszych motywów, obrazów mitologicznych, idei religijnych i filozoficznych etc.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą głównych pojęć i aspektów kultury starożytnej oraz ich recepcji w świecie współczesnym.

Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)/Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955/Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Diogenes Laertios, Żywoty... (wydanie dowolne)

Seneka, Dialogi (wyd. dowolne)

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (wyd. dowolne)

Herodot, Dzieje (wyd. dowolne)

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Cezar, Wojna galijska (wyd. dowolne)

Literatura dodatkowa, m.in.:

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Wymagania wstępne:

kompetencje absolwenta szkoły średniej - student posiada podstawową wiedzę z zakresu literatury oraz historii starożytnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai8l-WXRlRkqmpLM2RhU0mQcogo3lNxNK3Qgbcc-WbH01%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c3c371c-402f-4045-bfef-e23ccce5c492&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - udział w zajęciach

2 ECTS - przygotowanie się do egzaminu i sam egzamin pisemny


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a zwłaszcza umiejętności rozpoznania

najważniejszych motywów, obrazów mitologicznych, idei religijnych i filozoficznych

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z kulturą starożytnej Grecji i Rzymu i z jej wpływem na kulturę epok późniejszych.

Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)/Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955/

Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/

Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Diogenes Laertios, Żywoty... (wydanie dowolne)

Seneka, Dialogi (wyd. dowolne)

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (wyd. dowolne)

Herodot, Dzieje (wyd. dowolne)

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Cezar, Wojna galijska (wyd. dowolne)

Literatura dodatkowa/uzupełniająca, m.in.:

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Wymagania wstępne:

student uczestniczący w zajęciach posiada podstawową wiedzę z zakresu literatury oraz historii starożytnej (zakres szkoły średniej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUmc_5-9yEuLJFbupEFi7kVlr8TC74xce5dYuAPglGTs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f845946a-d394-49cc-a4c8-d8ad48a94278&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - udział w zajęciach

2 ECTS - przygotowanie się do egzaminu i sam egzamin pisemny

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a zwłaszcza umiejętności rozpoznania

najważniejszych motywów, obrazów mitologicznych, idei religijnych i filozoficznych

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z kulturą starożytnej Grecji i Rzymu i z jej wpływem na kulturę epok późniejszych.

Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)/Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955/

Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/

Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Diogenes Laertios, Żywoty... (wydanie dowolne)

Seneka, Dialogi (wyd. dowolne)

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (wyd. dowolne)

Herodot, Dzieje (wyd. dowolne)

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Cezar, Wojna galijska (wyd. dowolne)

Literatura dodatkowa/uzupełniająca, m.in.:

D. Budzanowska, Stoicka bezczynność według De otio Seneki, „Słowo Krzyża” 8 (2014), s. 29–40.

Taż, Prometeusz skowany, czyli w okowach losu, „Wiadomości Literackie” 7 (6/2013), s. 33–36.

Taż, Odyseusz jako bohater eposu Homera i dramatu Romana Brandstaettera, w: Epos: od Homera do Martina, red. B. Błaszkiewicz, J. Godlewicz-Adamiec, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 325–339.

Taż, Coniugalia praecepta Plutarcha o życiu żon, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 99–117.

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Wymagania wstępne:

student uczestniczący w zajęciach posiada podstawową wiedzę z zakresu literatury oraz historii starożytnej (zakres szkoły średniej)

LINK zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUmc_5-9yEuLJFbupEFi7kVlr8TC74xce5dYuAPglGTs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f845946a-d394-49cc-a4c8-d8ad48a94278&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)