Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-TradBib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ku1_W03

Ku1_ U04

Ku1_ K02

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedzictwem Pisma Świętego, oraz z jego kulturotwórczym fenomenem w zakresie sztuk wizualnych.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach (niektóre tematy obejmują więcej niż dwie jednostki)

1. Wstęp do Pisma świętego (powstanie, tradycja, sensy)

2. Problematyka obrazowania Pisma Świętego - judaizm i chrześcijaństwo (ikonoklazm, teologia ikony, malarstwo wchodu i malarstwo zachodu, reformacja, kontrreformacja)

3. Stary testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących ze Starego testamentu)

4. Nowy testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących z Nowego Testamentu)

5. Concordia Novi et Veteris Testamenti - Biblia Pauperum

6. Apokryfy w sztuce

ZAJĘCIA PROWADZONE W SYSTEMIE BLENDED LEARNING (hybrydowo on-line, msTeams, Moodle)

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ku1_03 Zna Pismo Święte postrzegane jako źródło kulturotwórcze w zakresie sztuki europejskiej.

Ku1_ U04 Potrafi rozpoznawać i poddawać analizie tematykę dzieł sztuk wizualnych mającą swoje źródło w tekście biblijnym i apokryficznym.

Ku1_ K02 Potrafi skonstruować logiczną wypowiedź w obrębie szczegółowego tematu o biblijnej proweniencji.

30 godzin kontaktowych - 1 ests

30 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig - 1 scts

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

Zaliczenie na ocenę wyznaczonych przez prowadzącego zadań -

w tym: zadań na platformie moodle oraz prezentacji power-point jako

opracowania zadanego przez prowadzącego tematu szczegółowego.

TEMATY i zakresy do WYBORU:

Zakresy:

Sztuki Plastyczne (malarstwo, rzeźba, rzemiosło), Film, Teatr, Muzyka, Nowe media, Media społecznościowe.

Tematy:

- Postaci Biblijne (wybrane)

- ZWIERZĘTA w Biblii: gołębica/gołąb, wąż i bazyliszek, baranek

-Rośliny Biblijne (wybrane)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA WŁASNEJ PROPOZYCJI

Kryteria oceny

Ocena niedostateczna - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Ocena dostateczna - student posiada podstawową wiedzę na temat Biblii i rozpoznaje podstawowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego

Ocena dobra - student rozpoznaje i objaśnia tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego

Ocena bardzo dobra - student rozpoznaje i objaśnia szczegółowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego obu testamentów, zna typy i figury. Potrafi w sposób spójny wykazać "długie trwanie" w kulturze znaków i symboli biblijnej proweniencji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Małgorzata Wrześniak
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aXSxtV3IPoB-rdn1E5Ir7H7S3Gcrqs2kI0K6MLe_-0CM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1ec90d0a-6844-49e6-9356-ac10cbce96e6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedzictwem Pisma Świętego, oraz z jego kulturotwórczym fenomenem w zakresie sztuk wizualnych.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Literatura podana w opisie przedmiotu niezależnym od cyklu

Wymagania wstępne:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24485

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych - 1 ests

30 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig - 1 scts

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych - 1 ests

30 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig - 1 scts

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)