Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-AnalTekst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstów kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10 zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

KU1_U04 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

KU1_U10 potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K03 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

KU1_K09 jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury

Wymagania wstępne:

Ukończenie i zaliczenie pierwszej części kursu z Analizy i interpretacji tekstów kultury

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Ćwiczenia z analizy i interpretacji tekstów kultury służą wykształceniu u uczestników uważnego i wnikliwego odbioru różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych, wyodrębnienia ich elementów składowych, dostrzeżenia zasad ich konstrukcji, a także funkcjonalizacji charakterystycznych dlań środków artystycznego wyrazu. Uczą w praktyce wykorzystywania wiedzy i narzędzi zdobywanych równolegle na zajęciach z poetyki intersemiotycznej. Wpływając na umiejętności analityczno-interpretacyjne studenta, obejmujące różne formy przekazu artystycznego, mają na celu ukształtowanie podstawowych kompetencji przygotowujących do aktywnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych narzędzi analityczno-interpretacyjnych wprowadzonych na analogicznych zajęciach dla I roku oraz nabytych w zakresie kursu poetyki intersemiotycznej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest systematyczna analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury zbudowanych z różnych materii znakowych, a także takich, w których współistnieją różne systemy znaków (przedmiotem analiz są m.in.: utwory literackie, dzieła plastyczne, muzyczne, filmowe, teatralne itp.).

Podstawową metodą pracy jest dyskusja nad konkretnymi tekstami kultury w celu wypracowania umiejętności optymalnego doboru metod analizy i interpretacji zjawisk kultury. Analizy ukazują skomplikowanie budowy dzieła, funkcje zastosowanych środków artystycznych oraz różne konteksty interpretacyjne. Celem nadrzędnym jest poznanie oraz rozumienie dzieła przez jego systematyczny opis. Ćwiczenia służą również wykształceniu określonej postawy badawczej: dążenia do obiektywizacji sądów i spostrzeżeń, a także budowania argumentacji w wartościowaniu.

Literatura:

Tomboy, reż. C. Sciamma (film fabularny)

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (dowolne wydanie), adaptacja filmowa w reżyserii Andrzeja Wajdy (1979).

P. Michałowski, W poszukiwaniu porzuconego czasu. Interpretacja hermeneutyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

I. Iwasiów, Co przeraziło Wiktora Rubena? Parafraza feministyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996; E. Szybowicz, Zimna nostalgia „Panien z Wilka” [w:] Wajda. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Majmurek, Warszawa 2013.

B. Zielińska, Mroczne ścieżki pożądania. Interpretacja psychoanalityczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

S. Jagielski, Gra w ciuciubabkę. Andrzeja Wajdy adaptacja „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014.

L. Wygotski, Lekki oddech [w:] Idem, Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, Kraków 1980 (oraz opowiadanie Lekki oddech Iwana Bunina).

W. Shakespeare, Burza, tłum. S. Barańczak, Kraków 1999.

T. Dobrzyńska, Modlitwa czy apel do publiczności? Polskie przekłady epilogu „Burzy”, „Teatr” nr 9/2019.

Burza, reż. I. Gorzkowski (premiera 2012).

Burza, reż. K. Warlikowski (premiera 2003).

K. Zalewska, Wokół Prospera, „Teatr” nr 9/2019.

M. Dziewulska, Dlaczego Szekspir? [w:] Burza, Warszawa 2008.

G. Niziołek Grzegorz, Muzyka widowni? [w:] Burza, Warszawa 2008.

J. Rudnicka, Więcej niż tło. Muzyka Pawła Mykietyna w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” nr 3 (42)/2019.

J. Bolewski SJ, Objawienie Szekspira, Warszawa 2002 (fragmenty).

M. Atwood, Czarci pomiot: „Burza” Szekspira opowiedziana na nowo, przeł. Ł. Witczak, Poznań 2016.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003; Film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego, 2009.

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] Idem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003.

J. Dehnel, Fotoplastikon, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10 zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

KU1_U04 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

KU1_U10 potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K03 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

KU1_K09 jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 30h

konsultacje indywidualne z prowadzącym - 1h

przygotowanie prac pisemnych zaliczeniowych - 20h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student

bardzo dobrze zna i i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin;

potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa;

potrafi bardzo sprawnie - w perspektywie synchronicznej i diachronicznej - dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych;

posiada narzędzia analityczno-interpretacyjne przygotowujące do aktywnego aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych;

potrafi bardzo aktywnie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role: stawianie hipotez interpretacyjnych w oparciu o czynności analityczne, inicjowanie dyskusji uruchamiającej nieoczywiste konteksty interpretacyjne, formułowanie w dyskusji sądów wartościujących omawiane teksty kultury, podbudowane rzetelnymi wnioskami analitycznymi

Na ocenę dobrą student

dobrze zna i podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin, ale nie zawsze potrafi się nimi świadomie i sprawnie posłużyć w praktyce analityczno-interpretacyjnej;

potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa, nie zachowuje jednak właściwej proporcji między czynnościami teoretycznymi (sytuującymi rozpoznanie w ramach konkretnej tradycji interpretacyjnej), analitycznymi i interpretacyjnymi;

potrafi w dobrym stopniu - w perspektywie synchronicznej i diachronicznej - dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych, nie zawsze jednak rozpoznaje właściwe konteksty interpretacyjne i niedostatecznie wyzyskuje narzędzia poetologiczne;

posiada podstawowe narzędzia analityczno-interpretacyjne przygotowujące do aktywnego aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych;

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role: stawianie hipotez interpretacyjnych w oparciu o czynności analityczne, ale nie inicjuje dyskusji uruchamiającej nieoczywiste konteksty interpretacyjne, ma trudności z formułowaniem w dyskusji sądów wartościujących dotyczących omawianych teksty kultury, podbudowanych rzetelnymi wnioskami analitycznymi.

Na ocenę dostateczną student

Zna w stopniu dostatecznym podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin, ale nie zawsze potrafi się nimi świadomie i sprawnie posłużyć w praktyce analityczno-interpretacyjnej;

ma trudności z opracowaniem wyników własnych badań i zaprezentowaniem ich w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa (brak właściwej proporcji między czynnościami teoretycznymi - sytuującymi rozpoznanie w ramach konkretnej tradycji interpretacyjnej - analitycznymi i interpretacyjnymi lub niewłaściwa konstrukcja pracy - mimo ustalenia wytycznych; uchybienia w warsztacie naukowym);

potrafi w dostatecznym stopniu - w perspektywie synchronicznej i diachronicznej - dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych, nie zawsze jednak rozpoznaje właściwe konteksty interpretacyjne i niedostatecznie wyzyskuje narzędzia poetologiczne;

posiada podstawowe narzędzia analityczno-interpretacyjne przygotowujące do aktywnego aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych;

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role: stawianie hipotez interpretacyjnych w oparciu o czynności analityczne, ale nie inicjuje dyskusji uruchamiającej nieoczywiste konteksty interpretacyjne, ma trudności z formułowaniem w dyskusji sądów wartościujących dotyczących omawianych teksty kultury, podbudowanych rzetelnymi wnioskami analitycznymi.

Metody oceny:

Zajęcia kończą się oceną. Całościowa ocena obejmuje: obecność na ćwiczeniach – dopuszczane są dwie nieobecności, każda następna wymaga zaliczenia na warunkach ustalonych z prowadzącym; przygotowanie na koniec semestru pisemnej analizy wybranego, po konsultacji z prowadzącym, tekstu kultury, aktywność studenta na zajęciach potwierdzona monitorowaniem jej stopnia przez prowadzącego (w zakresie KU1_K03).

Obecność na zajęciach w powyższym zakresie i złożenie pracy pisemnej - jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Paweł Stangret
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Literatura:

Tomboy, reż. C. Sciamma (film fabularny)

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (dowolne wydanie), adaptacja filmowa w reżyserii Andrzeja Wajdy (1979).

P. Michałowski, W poszukiwaniu porzuconego czasu. Interpretacja hermeneutyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

I. Iwasiów, Co przeraziło Wiktora Rubena? Parafraza feministyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996; E. Szybowicz, Zimna nostalgia „Panien z Wilka” [w:] Wajda. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Majmurek, Warszawa 2013.

B. Zielińska, Mroczne ścieżki pożądania. Interpretacja psychoanalityczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

S. Jagielski, Gra w ciuciubabkę. Andrzeja Wajdy adaptacja „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014.

L. Wygotski, Lekki oddech [w:] Idem, Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, Kraków 1980 (oraz opowiadanie Lekki oddech Iwana Bunina).

W. Shakespeare, Burza, tłum. S. Barańczak, Kraków 1999.

T. Dobrzyńska, Modlitwa czy apel do publiczności? Polskie przekłady epilogu „Burzy”, „Teatr” nr 9/2019.

Burza, reż. I. Gorzkowski (premiera 2012).

Burza, reż. K. Warlikowski (premiera 2003).

K. Zalewska, Wokół Prospera, „Teatr” nr 9/2019.

M. Dziewulska, Dlaczego Szekspir? [w:] Burza, Warszawa 2008.

G. Niziołek Grzegorz, Muzyka widowni? [w:] Burza, Warszawa 2008.

J. Rudnicka, Więcej niż tło. Muzyka Pawła Mykietyna w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” nr 3 (42)/2019.

J. Bolewski SJ, Objawienie Szekspira, Warszawa 2002 (fragmenty).

M. Atwood, Czarci pomiot: „Burza” Szekspira opowiedziana na nowo, przeł. Ł. Witczak, Poznań 2016.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003; Film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego, 2009.

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] Idem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003.

J. Dehnel, Fotoplastikon, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają wprowadzić uczestników w świadomy, uważny i wnikliwy odbiór różnego typu dzieł sztuki i przekazów multimedialnych (tekstów kultury), operujących różną materią znakową jednorodną lub wielosystemową. W drodze systematycznej, szczegółowej analizy dzieła, kształcą umiejętność wyodrębnienia jego elementów składowych i zasad ich integracji znaczeniowej, uczą dostrzegania i opisywania zasad konstrukcyjnych, sposobów posługiwania się w dziele materią znakową, obserwacji współistnienia różnych systemów znakowych, budowania sensów i aktualizowania konwencji artystycznych. Mają pogłębić i w miarę możliwości – uporządkować (spontaniczny i bezrefleksyjny) odbiór różnych dzieł poprzez odkrywanie zasad rządzących ich budową.

Literatura:

Tomboy, reż. C. Sciamma (film fabularny)

J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (dowolne wydanie), adaptacja filmowa w reżyserii Andrzeja Wajdy (1979).

P. Michałowski, W poszukiwaniu porzuconego czasu. Interpretacja hermeneutyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

I. Iwasiów, Co przeraziło Wiktora Rubena? Parafraza feministyczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996; E. Szybowicz, Zimna nostalgia „Panien z Wilka” [w:] Wajda. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Majmurek, Warszawa 2013.

B. Zielińska, Mroczne ścieżki pożądania. Interpretacja psychoanalityczna [w:] "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów i J. Madejski, Szczecin 1996.

S. Jagielski, Gra w ciuciubabkę. Andrzeja Wajdy adaptacja „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014.

L. Wygotski, Lekki oddech [w:] Idem, Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, Kraków 1980 (oraz opowiadanie Lekki oddech Iwana Bunina).

W. Shakespeare, Burza, tłum. S. Barańczak, Kraków 1999.

T. Dobrzyńska, Modlitwa czy apel do publiczności? Polskie przekłady epilogu „Burzy”, „Teatr” nr 9/2019.

Burza, reż. I. Gorzkowski (premiera 2012).

Burza, reż. K. Warlikowski (premiera 2003).

K. Zalewska, Wokół Prospera, „Teatr” nr 9/2019.

M. Dziewulska, Dlaczego Szekspir? [w:] Burza, Warszawa 2008.

G. Niziołek Grzegorz, Muzyka widowni? [w:] Burza, Warszawa 2008.

J. Rudnicka, Więcej niż tło. Muzyka Pawła Mykietyna w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” nr 3 (42)/2019.

J. Bolewski SJ, Objawienie Szekspira, Warszawa 2002 (fragmenty).

M. Atwood, Czarci pomiot: „Burza” Szekspira opowiedziana na nowo, przeł. Ł. Witczak, Poznań 2016.

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003; Film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego, 2009.

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] Idem, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003.

J. Dehnel, Fotoplastikon, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.