Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-HistFilmu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1 W05

KU1 U05

KU1 U06


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

W takcie ćwiczeń analizować będziemy filmy, które są istotne dla historii kina i i stanowią jej kanon.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami teorii filmu, uwarunkowaniami procesu twórczego, specyfiką dziedziny sztuki jaka jest film oraz metodami analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych opartymi na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych; W trakcie zajęć z historii filmu student nabywa umiejętności opracowywania wyników własnych badań i zaprezentowania ich w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz zdobywa umiejętność rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

W trakcie zajęć analizować i interpretować będziemy filmy, które odcisnęły swoje piętno w historii kina i stanowią jej kanon.

1. Lumiere

2. D. W. Griffith, "Nietolerancja" (1916)

3 F.W. Murnau, "Nosferatu -symfonia grozy" (1922)

4. D. Wiertow, "Człowiek z kamerą" (1929)

5. C. Chaplin, "Światła wielkiego miasta" (1932)

6. O. Welles, "Obywatel Kane" (1941)

7. V. De Sica "Złodzieje rowerów" (1948)

8. F. Fellini, "La strada" (1954)

9. E. Munk, "Eroika" (1958)

10. M. Antonioni, "Powiększenie" (1967)

11. L. Visconti, "Zmierzch bogów" (1969)

12. B. Fosh, "Kabaret" (1972)

13. A. Tarkowski, "Zwierciadło" (1975)

14. S. Leone "Dawno temu w Ameryce" (1984)

15. K. Kieślowski, "Trzy kolory. Czerwony" (1993)

Literatura:

A. Gwóźdż, Rzczywistość obrazu - obraz rzeczywistości albo jak wczesne kino zawłaszczyło świat w obrazie [w:] "Kwartalnik Filmowy" 64/2008

M. Hendrykowska, Dzieło przełomowe dla historii kultury [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

P. Szczepański, Ponadczasowość obrazu w filmie: Nosferatu - symfonia grozy [w:] "Kwartalnik Filmowy 31-32/ 2000

M. Hendrykowska, Miasto jako perpetuum mobile. Berlin Symfonia wielkiego miasta (1927) Waltera Ruttmanna [w:] "Images" 21/2013

J. Mukarovsky Próba strukturalnej analizy fenomenu aktorstwa [w:] Czeska myśl filmowa, tom 2.: Reguły gry, red. A. Gwóźdź, Gdańsk 2007

J. Roy, O sztuce manipulacji [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Kornatowska, Baśń - świadectwo czasów [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

Z. Benedyktowicz, Film drogi - poemat o kamieniu [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Hendrykowski, Nowy język "Eroiki" [w:] M. Hendrykowski, Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje, Poznań 2018

W. Michera, "Obraz" w Powiększeniu - problem fokalizacji [w:] "Kwartalnik Filmowy" 64/2008

K. Lipka, Zmierzch pełen ognia? [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Hendrykowski, Kicz i estetyka brzydoty w Kabarecie Boba Fosse'a [w:] M. Hendrykowski, Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje, Poznań 2018

S. Kuśmierczyk, Kod Zwierciadła [w:] "Kwartalnik Filmowy" 71-72/2010

M. Bortkiewicz, Imitacje sacrum w wierszu Wisławy Szymborskiej "Miłość od pierwszego wejrzenia" oraz w filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory: czerwony [w:] "Kwartalnik Filmowy" 24/1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po przebytym kursie student potrafi:

- wskazać podstawowe założenia teroii film

- wskazać uwarunkowania procesu twórczego

- rozumie specyfike dziedziny sztuki jaka jest film

- zna metody analizy i interpretacji filmu oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pracy pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

ocena ndst. (2)

-nie zna podstawowych założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowani procesu twórczego, specyfiki poszczególnych dziedzin sztuki (przede wszystkim filmu) oraz metod analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych opartych na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- nie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować ich w formie ustnej i pisemnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu, nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu historii filmu,

- nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena dst (3)

- w dostateczny sposób zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- w dostateczny sposób potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej i pisemnej w sposób dowodzący dostateczne opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- w dostateczny sposób potrafi argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów i w dostateczny sposób przedstawić je podczas dyskusji w grupie

ocena db. (4)

- dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej i pisemnej w sposób dowodzący dobre opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, dobrze je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie

ocena bdb. (5)

- bardzo dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej i pisemnej w sposób dowodzący bardzo dobrego opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania bardzo dobrych umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS


Udział w ćwiczeniach - 30 godzin - 1 ECTS


Samodzielna analiza materiału źródłowego oraz przygotowanie eseju - 30 godzin - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W takcie ćwiczeń analizować będziemy filmy, które odcisnęły swoje piętno w historii kina i stanowią jej kanon.

Pełny opis:

W trakcie zajęć analizować i interpretować będziemy filmy, które odcisnęły swoje piętno w historii kina i stanowią jej kanon.

1. Lumiere

2. D. W. Griffith, "Nietolerancja" (1916)

3 F.W. Murnau, "Nosferatu -symfonia grozy" (1922)

4. D. Wiertow, "Człowiek z kamerą" (1929)

5. C. Chaplin, "Światła wielkiego miasta" (1932)

6. O. Welles, "Obywatel Kane" (1941)

7. V. De Sica "Złodzieje rowerów" (1948)

8. F. Fellini, "La strada" (1954)

9. E. Munk, "Eroika" (1958)

10. M. Antonioni, "Powiększenie" (1967)

11. L. Visconti, "Zmierzch bogów" (1969)

12. B. Fosh, "Kabaret" (1972)

13. A. Tarkowski, "Zwierciadło" (1975)

14. S. Leone "Dawno temu w Ameryce" (1984)

15. K. Kieślowski, "Trzy kolory. Czerwony" (1993)

Literatura:

A. Gwóźdż, Rzczywistość obrazu - obraz rzeczywistości albo jak wczesne kino zawłaszczyło świat w obrazie [w:] "Kwartalnik Filmowy" 64/2008

M. Hendrykowska, Dzieło przełomowe dla historii kultury [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

P. Szczepański, Ponadczasowość obrazu w filmie: Nosferatu - symfonia grozy [w:] "Kwartalnik Filmowy 31-32/ 2000

M. Hendrykowska, Miasto jako perpetuum mobile. Berlin Symfonia wielkiego miasta (1927) Waltera Ruttmanna [w:] "Images" 21/2013

J. Mukarovsky Próba strukturalnej analizy fenomenu aktorstwa [w:] Czeska myśl filmowa, tom 2.: Reguły gry, red. A. Gwóźdź, Gdańsk 2007

J. Roy, O sztuce manipulacji [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Kornatowska, Baśń - świadectwo czasów [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

Z. Benedyktowicz, Film drogi - poemat o kamieniu [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Hendrykowski, Nowy język "Eroiki" [w:] M. Hendrykowski, Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje, Poznań 2018

W. Michera, "Obraz" w Powiększeniu - problem fokalizacji [w:] "Kwartalnik Filmowy" 64/2008

K. Lipka, Zmierzch pełen ognia? [w:] "Kwartalnik Filmowy" 12-13/1995-1996

M. Hendrykowski, Kicz i estetyka brzydoty w Kabarecie Boba Fosse'a [w:] M. Hendrykowski, Drugie wejrzenie. Analizy i interpretacje, Poznań 2018

S. Kuśmierczyk, Kod Zwierciadła [w:] "Kwartalnik Filmowy" 71-72/2010

M. Bortkiewicz, Imitacje sacrum w wierszu Wisławy Szymborskiej "Miłość od pierwszego wejrzenia" oraz w filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Trzy kolory: czerwony [w:] "Kwartalnik Filmowy" 24/1998

Wymagania wstępne:

Skany tekstów koniecznych do przeczytania na zajęcia studenci otrzymają od prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)