Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-HitFilm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3eab8e6b58f84df7aaf6e2c79ee05ac7%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9439461-49ab-4fde-a219-5e6d1a8fddfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

· KU1_W05 - absolwent zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych,


· KU1_U04 – absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.


· KU1_K03 - absolwent jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i motywowanych troską o lokalne środowisko społeczneSkrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom historii kina powszechnego, od pierwszych, publicznych pokazów filmowych w 1894 (wynalezienie kinetoskopu przez Edisona) i 1895 (wynalezienie kinematografu przez braci Lumiére), aż do końca lat 80. (czyli do okresu ekspansji kina postmodernistycznego i kina etnicznego). Uczestnicy wykładu będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem najwybitniejszych twórców sztuki filmowej, głównymi nurtami oraz socjologiczno – filozoficznymi aspektami kina, tworzonego pod każdą szerokością geograficzną.

Pełny opis:

Cykl wykładów podzielony został na bloki tematyczne:

I. Kino europejskie i amerykańskie:

1. Okres „prehistorii” kina i „kino jarmarczne”. Społeczny i kulturowy wymiar pojawienia się sztuki kinematograficznej w Europie przełomu wieków (Zagadnienia: wagnerowski Gesamtkunstwerk – formalny i ideologiczny prototyp sztuki filmowej; pierwsze filmy z wytwórni braci Lumiére; filmowe feerie G. Mélièsa, Film d’Art).

2. Tworzenie się hollywoodzkiego systemu produkcyjnego i kina gatunkowego. Rola sztuki filmowej w procesie integracji emigracyjnego społeczeństwa amerykańskiego, tzw. „społecznego tygla” (Social Pot) (Zagadnienia: kinetoskop Thomasa Edisona; Nowojorskie Trusty Filmowe; powstanie i rozwój hollywoodzkich wytwórni filmowych; komedia slapstickowa i western – pierwsze gatunki filmowe; D.W. Griffith, E. von Stroheim, Ch. Chaplin – pierwsi Autorzy amerykańskiego kina).

3. Dokonania I, II i III awangardy filmowej (Zagadnienia: I wojna światowa jako czynnik wpływający na rozwój kina artystycznego w Europie i USA; kino surrealistyczne, ekspresjonistyczne, impresjonistyczne, kubistyczne; kino jako „wehikuł przenoszący sztukę wysoką w centrum społeczeństwa masowego” – F. T. Marinetti „Manifest Nowej Sztuki”, 1923).

4. „Przełom dźwiękowy” w kinie i jego następstwa (Zagadnienia: technika w kinie, wpływ technologii na formę i treść przekazu filmowego; kino montażowe i kino operatorów filmowych, ewolucja muzyki w kinie).

5. Faszystowskie i radzieckie kino propagandowe (Zagadnienia: wpływ ideologii na przekaz filmowy; filmy S. Eisensteina, L. Riefenstahl i F. Capry – jako szczytowe osiągnięcia tzw. „kina ideologicznie zaangażowanego”).

6. II wojna światowa w kinie (Zagadnienia: powstanie i rozwój kina dokumentalnego; nazistowskie i alianckie filmy wojenne; dokumentalne kino Johna Forda jako przykład „filmowej kreacji historii” – D. Bordwell „Film History…”; hollywoodyzacja i sowietyzacja tematu wojny w kinie)

7. Europejski Neorealizm (Zagadnienia: odrodzenie się europejskiego kina autorskiego po II wojnie światowej; tworzenie się kinematografii narodowych; twórczość V. de Siki, A. Wajdy, A. Kurosawy; G. Czuchraja; M. Jansco, M. Formana, B. Wickiego)

8. „Nowa Fala” – kino kontestacji przełomu l. 60. i 70. (Zagadnienia: rola nowego kina montażowego w próbach ideologicznej transformacji społeczeństwa zachodniego; tzw. „twórczość zaangażowana” J. – L. Godarda; P. – P. Pasoliniego, B. Bertolucciego; M. Ferreriego; A. Penna; H. Ashby’ego, R. Altmana, J. Skolimowskiego)

Wykłady ilustrowane będą fragmentami najwybitniejszych, bądź najbardziej reprezentatywnych dla wybranych nurtów filmowych, dzieł kinematografii światowej od filmowych feerii G. Mélièsa, przez filmy D.W. Griffitha, Ch. Chaplina, S. Eisensteina, F. Langa, L. Riefenstahl, O. Wellesa, J. Forda, A. Hitchcocka, A. Kurosawy, Y. Ozu, M. Kobayashiego, A. Wajdy, I. Bergmana, F. Felliniego, L. Viscotniego, P. P. Pasoliniego, S. Peckinpaha.

Literatura:

Dostępna na platformie Moodle

J. Toeplitz, Historia filmu powszechnego, t. 1- 6, kilka wydań;

J. Płażewski, Historia filmu dla każdego, kilka wydań;

Adam Garbicz, Jacek Klinowski, Kino wehikuł magiczny, t. 1-4, Kraków 2005,

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kino nieme, Kraków 2010;

K. Thompson, D. Bordwell, Film History. An Introduction, kilka wydań;

D. Bordwell, On the History of Film Style, New York 1999;

G. Nowell – Smith (ed.), The Oxford History of World Cinema, New York 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

· KU1_W05 - absolwent zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych,

· KU1_U04 – absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

· KU1_K03 - absolwent jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do przedstawiania własnych pomysłów i inicjatyw mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i motywowanych troską o lokalne środowisko społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

1. Obecność na zajęciach.

2. Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę zdobytą na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Projekcje filmowe (filmów podanych przez prowadzącego zajęcia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Kletowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Kletowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awcjtc6omjf9AmZorNZgCNE88Bxeyy5_46RZpSXSzwCw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=856a9301-24d7-41f4-a8e7-c516b8a296ed&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie wykładu będziemy przyglądać się najważniejszym wydarzeniom w historii kina światowego oraz ich wpływowi na kino polskie.

Pełny opis:

W trakcie wykładu będziemy przyglądać się najważniejszym wydarzeniom w historii kina światowego oraz ich wpływowi na kino polskie.

1-2 Lumier i Melies, dlaczego nie film fabularny i film dokumentalny?

3. Narodziny kina artystycznego a niemiecki ekspresjonizm filmowy

4. D.W. Griffith - uporządkowanie narracji filmowej

5. Kino rodzi się na ziemiach polskich

6. Przełom dźwiękowy

7. kino stylu zerowego

8. Kino włoskiego neorealizmu

9. Polska szkoła filmowa

10. kino nowofalowe

11. Czy istnieje polska nowa fala?

12. Kino moralnego niepokoju

13. kino kontestacji

Literatura:

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009

Historia kina. Tom 1. Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków2010

Historia kina. tom 2. Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

Historia kina. Tom 3. Kino nowofalowe, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba punktów ECTS - 2,5

30 godzin - uczestnictow w wykładzie

45 godzin - praca wlasna studenta i przygotowanie do egzaminu (oglądanie filmów, czytanie tekstów sugerowanych przez prowadzącego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie wykładu będziemy przyglądać się najważniejszym wydarzeniom w historii kina światowego oraz ich wpływowi na kino polskie.

Pełny opis:

W trakcie wykładu będziemy przyglądać się najważniejszym wydarzeniom w historii kina światowego oraz ich wpływowi na kino polskie.

1-2 Lumier i Melies, dlaczego nie film fabularny i film dokumentalny?

3. Narodziny kina artystycznego a niemiecki ekspresjonizm filmowy

4. D.W. Griffith - uporządkowanie narracji filmowej

5. Kino rodzi się na ziemiach polskich

6. Przełom dźwiękowy

7. kino stylu zerowego

8. Kino włoskiego neorealizmu

9. Polska szkoła filmowa

10. kino nowofalowe

11. Czy istnieje polska nowa fala?

12. Kino moralnego niepokoju

13. kino kontestacji

Literatura:

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009

Historia kina. Tom 1. Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków2010

Historia kina. tom 2. Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

Historia kina. Tom 3. Kino nowofalowe, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015

Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)