Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XIX wieku (sytuacja polska i europejska): ikonsfera, audiosfera, logosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-KomKuXIX-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XIX wieku (sytuacja polska i europejska): ikonsfera, audiosfera, logosfera
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W04

KU1_U04

KU1_K02

Skrócony opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i ich znaczenia kulturowego.

Pełny opis:

Można uznać, że wiek XIX był ostatnią epoką o dominującym wpływie literatury na kulturę. Ze względu na tę specyfikę okresu kulturowego (okresów kulturowych) omawianych na zajęciach szczególnie istotne stanie się omówienie podstawowych zagadnień i prądów literacko-artystycznych w wieku XIX, które dotychczas mają niebagatelny wpływ na kulturę europejską.

W trakcie zajęć omówione zostaną także pewne zagadnienia teoretyczne, niezbędne do zrozumienia omawianych lektur i ich znaczenia kulturowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie, czym jest komunikacja kulturowa i potrafi zdefiniować jej podstawowe zjawiska.

Student zna najważniejsze XIX-wieczne teksty kultury, ze szególnym uwzględnieniem sztuki słowa (literaturzy).

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekscie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w szczególności literaturoznawstwa.

Student umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji.

3 punkty ECTS = 90 godzin;

30 godzin - obecność na wykładzie;

60 godzin - przygotowywanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie spełnia kryteriów wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który w stopniu podstawowym potrafi zdefiniować najważniejsze zjawiska XIX-wiecznej komunikacji kulturowej oraz wymienić najważniejsze XIX-wieczne teksty kultury, a następnie dokonać ich schematycznej interpretacji.

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który dobrze definiuje problematykę XIX-wiecznej komunikacji kulturowej, zna wymienione w liście lektur teksty kultury oraz potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który bardzo dobrze definiuje problematykę XIX-wiecznej komunikacji kulturowej, zna wymienione w liście lektur teksty kultury, potrafi dokonać ich pogłębionej interpretacji oraz krytycznej analizy literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)