Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - sztuki piękne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-KulArtSztP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna - sztuki piękne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://WH-KU-I-2-KulArtSztP_2021/22_Z_WYK
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W03

KU1_W07

KU1_U01

KU1_U010

KU1_K01

KU1_K06

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę w zakresie historii powszechnej i polskiej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Tematy zajęć:

1.Propedeutyka historii sztuki – wykład wprowadzający.

2.Definicja dzieła sztuki – zarys historyczny.

3.Czym zajmuje się historia sztuki – przegląd stylów w sztuce.

4.Pojmowanie dzieła sztuki w przeszłości i współcześnie.

5.Klasyfikacja sztuk plastycznych – zagadnienia ogólne.

6.Klasyfikacja sztuk plastycznych – malarstwo.

7.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzeźba.

8.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzemiosło artystyczne.

9.Dzieło sztuki w muzeum i w kolekcji.

10.Znaki w dziełach sztuki.

Literatura:

Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia-zawód, red.P. Skubiszewski, warszawa 1973, t. 1.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02 - Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki

KU1_W03 - Zna najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej

KU1_W07 - Rozumie warunki organizacyjne w zakresie upowszechniania sztuki

KU1_U01 - Potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę z zakresu historii sztuki

KU1_U10 - Potrafi samodzielnie uzupełniać informacje z zakresu nauk o sztuce

KU1_K01 - Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu

samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu

KU1_K06 - Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz

określonego stanowiska, wykorzystując poglądy

własne oraz innych autorów,

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter wykładu informacyjno – problemowego.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze wykładu informacyjno – problemowego oceniane są poprzez obserwację aktywności studentów na zajęciach, a także przez analizę wypowiedzi ustnej studenta.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności weryfikowane są przez ocenę umiejętności posługiwania się studenta podstawowymi narzędziami badawczymi, prawidłową interpretację zdobytej wiedzy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji weryfikowane są na podstawie dyskusji na temat treści poznanych na wykładach.

Ocena BDB- Student posługuje się językiem fachowym, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu propedeutyki historii sztuki. Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DB – Student Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DST – Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena NDST – Nie spełnia kryteriów przewidzianych dla oceny dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: http://WH-KU-I-2-KulArtSztP_2021/22_Z_WYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Tematy zajęć:

1.Propedeutyka historii sztuki – wykład wprowadzający.

2.Definicja dzieła sztuki – zarys historyczny.

3.Czym zajmuje się historia sztuki – przegląd stylów w sztuce.

4.Pojmowanie dzieła sztuki w przeszłości i współcześnie.

5.Klasyfikacja sztuk plastycznych – zagadnienia ogólne.

6.Klasyfikacja sztuk plastycznych – malarstwo.

7.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzeźba.

8.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzemiosło artystyczne.

9.Dzieło sztuki w muzeum i w kolekcji.

10.Znaki w dziełach sztuki.

Literatura:

Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia-zawód, red.P. Skubiszewski, warszawa 1973, t. 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii sztuki: przedmiotem badań, metodą i warsztatem badawczym historyka sztuki a także z rodzajami pracy podejmowanej przez historyka sztuki.

Tematy zajęć:

1.Propedeutyka historii sztuki – wykład wprowadzający.

2.Definicja dzieła sztuki – zarys historyczny.

3.Czym zajmuje się historia sztuki – przegląd stylów w sztuce.

4.Pojmowanie dzieła sztuki w przeszłości i współcześnie.

5.Klasyfikacja sztuk plastycznych – zagadnienia ogólne.

6.Klasyfikacja sztuk plastycznych – malarstwo.

7.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzeźba.

8.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzemiosło artystyczne.

9.Dzieło sztuki w muzeum i w kolekcji.

10.Znaki w dziełach sztuki.

Literatura:

Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia-zawód, red.P. Skubiszewski, warszawa 1973, t. 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)