Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy muzykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-PodsMuzyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzykologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_U04

KU1_K03

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu historii kultury europejskiej.


Pełny opis:

Zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności świadomego i twórczego poruszania się w kwestiach muzycznych, jak również kształtowanie wrażliwości estetycznej. Celem ćwiczeń jest również systematyzacja wiedzy na temat muzyki na poziomie podstawowym oraz odkrywanie zasad jej funkcjonowania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu wykładu student zna podstawowe założenia teorii kultury muzycznej, uwarunkowania procesu twórczego, oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieła muzycznego; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych utworów muzycznych, ich oddziaływania społecznego; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym, a także do przedstawiania własnych pomysłów i

inicjatyw mających na celu ubogacenie oferty kulturalnej i motywowanych troską o lokalne środowisko społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student ma jasny zarys poszczególnych metod analizy, interpretacji i wartościowania dzieła muzycznego, potrafi dobrze scharakteryzować wybranych autorów i utworów muzycznych; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do głębokiej analizy oraz interpretacji różnych utworów muzycznych, oraz dobrze rozumie ich miejsca w kontekście historycznym, społecznym i artystycznym.

Na ocenę dobrą: student ma niekompletną wiedzę o poszczególnych metodach analizy, interpretacji i wartościowania dzieła muzycznego, potrafi na poziomie podstawowym scharakteryzować wybranych autorów i utworów muzycznych; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wstępnej analizy oraz interpretacji różnych utworów muzycznych, oraz na poziomie podstawowym rozumie ich miejsca w kontekście historycznym, społecznym i artystycznym.

Na ocenę dostateczną: student ma minimalną wiedzę o poszczególnych metodach analizy, interpretacji i wartościowania dzieła muzycznego, potrafi na poziomie minimalnym scharakteryzować wybranych autorów i utworów muzycznych; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do powierzchownej analizy oraz interpretacji różnych utworów muzycznych, oraz na bardzo prostym poziomie rozumie ich miejsca w kontekście historycznym, społecznym i artystycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Leonardo Masi, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Leonardo Masi, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 PUNKTY ECTS (50-60 godz.)

Aktywność na zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Leonardo Masi, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 PUNKTY ECTS (50-60 godz.)

Aktywność na zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)