Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-PoeNoMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka nowych mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_W14

KU1_U06

KU1_K06

KU1_K09Skrócony opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Pełny opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Zwrócimy również uwagę na fakt, że „korzystać z cyfrowości nie znaczy jeszcze myśleć cyfrowo”, mamy bowiem do czynienia z dwoma paradygmatami przekazów sieciowych, które mogą być traktowane zarówno jako narzędzia, jak i medium. W pierwszym przypadku kreacja i produkcja komunikatów oparta jest na jeszcze analogowych figurach poetyki np. powtórzeniu i narracji, a narzędzia cyfrowe służą tylko do wizualnego i tematycznego wzbogacenia przekazu. Sytuacja ta dotyczy elektronicznych listów, drukowanych blogów, gier komputerowych. W drugim przypadku przekaz staje się faktycznym medium cyfrowym, np. przy udziale figury bazy danych, która służy wytwarzaniu, prezentowaniu i przechowywaniu dzieł artystycznych i użytkowych i tak dzieje się w przypadku literatury i sztuki cyfrowej, interaktywnych wizualizacji, strony WWW. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W05 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie uwarunkowań technicznych i medialnych przekazów cyfrowych

KU1_W14 ma podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury GUI jako narzędzia interpretacji rzeczywistości, komunikacji i użytkowania przekazu

KU1_U06 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie cyfrowej, w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauki o nowych mediach

KU1_K06 potrafi określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi techniczne i medialne jako elementarne reguły życia społecznego

KU1_K09 umie korzystać z przekazu cyfrowego na prawach narzędzia lub medium, celem aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

ECTS - 3 punkty (90 godz.)

• udział w ćwiczeniach – 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.

• przygotowanie do testu końcowego – 30 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)