Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-PoeNowMe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka nowych mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U05

KU1_K01

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Pełny opis:

Przeanalizujemy na ćwiczeniach Poetyka nowych mediów uwarunkowania techniczne i medialne, które decydują o specyfice przekazów cyfrowych z poziomu ich prezentacji i funkcjonowania. Przedstawimy podobieństwa i różnicie istniejące między komunikatami analogowy a cyfrowymi w zakresie ich warunków produkcji, reprodukcji, edytowania, publikacji i dystrybucji. Zwrócimy również uwagę na fakt, że „korzystać z cyfrowości nie znaczy jeszcze myśleć cyfrowo”, mamy bowiem do czynienia z dwoma paradygmatami przekazów sieciowych, które mogą być traktowane zarówno jako narzędzia, jak i medium. W pierwszym przypadku kreacja i produkcja komunikatów oparta jest na jeszcze analogowych figurach poetyki np. powtórzeniu i narracji, a narzędzia cyfrowe służą tylko do wizualnego i tematycznego wzbogacenia przekazu. Sytuacja ta dotyczy elektronicznych listów, drukowanych blogów, gier komputerowych. W drugim przypadku przekaz staje się faktycznym medium cyfrowym, np. przy udziale figury bazy danych, która służy wytwarzaniu, prezentowaniu i przechowywaniu dzieł artystycznych i użytkowych i tak dzieje się w przypadku literatury i sztuki cyfrowej, interaktywnych wizualizacji, strony WWW. Na zajęciach przedyskutowane zostaną również cyfrowe procesy: konwergencji mediów, mediacji, remediacji, hipermediacji i transmediacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_W02 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_U05 - umie analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu i korzystać z semiotycznej oraz medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego.

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do KU1_K01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

Student otrzymuje ocenę:

5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

4, 5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, ale nie potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

4 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej i medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

3, 5 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, korzystać z semiotycznej lub medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

3 - rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami; potrafi analizować cyfrowe uwarunkowania przekazu, nie potrafi korzystać ani z semiotycznej, ani z medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

2 – nie rozumie znaczenie literaturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach i oraz informatyki dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami; nie potrafi analizować cyfrowych uwarunkowań przekazu, nie potrafi korzystać ani z semiotycznej, ani z medioznawczej metody analizy dzieła artystycznego i użytkowego; nie potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej dla analizy mediów cyfrowych, zatem nie potrafi również dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

- obecności na zajęciach (wolno być dwa razy nieobecnym, trzecia nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich trzech nieobecności, czwarta nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia Poetyka nowych mediów)

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- dwóch testów cząstkowych, których zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

• udział w ćwiczeniach – 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie – 20 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

• udział w ćwiczeniach – 30 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń i pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie – 20 godz.

• przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę – 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)