Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-ProWieMedi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03, KU1_W05

KU1_U02, KU1_U04

KU1_K05, KU1_K06

Skrócony opis:

Cele kształcenia:

Studenci zapoznają się z problematyką pośrednictwa medialnego w różnych ujęciach:

• jako podstawowych form poznania (język, obraz)

• jako złożonych form komunikacji międzyludzkiej (pismo, druk),

• poprzez określenie roli mediów w kulturze w jej odmianie artystycznej i użytkowej.

• do opisu multimedialności w sztuce i użytkowości.

W efekcie kształcenia student:

• posługuje się podstawową terminologią z zakresu nauki o mediach

• odróżnia podstawowe teorie mediów,

• stosuje pojęcia teorii komunikowania do opisu zjawisk komunikacji kulturowej i użytkowej,

• wyjaśnia mechanizm poznawczych (językowych i obrazowych) podstaw komunikacyjnego istnienia człowieka

• opisuje historię rozwoju komunikacji medialnej,

• ponadto pokazuje specyfikę kultury multimedialnej w odniesieniu do innych typów kultury.

Pełny opis:

Cele kształcenia:

Studenci zapoznają się z problematyką pośrednictwa medialnego w różnych ujęciach:

• jako podstawowych form poznania (język, obraz)

• jako złożonych formkomunikacji międzyludzkiej (pismo, druk),

• poprzez określenie roli mediów w kulturze w jej odmianie artystycznej i użytkowej.

• do opisu multimedialności w sztuce i użytkowości.

W efekcie kształcenia student:

• posługuje się podstawową terminologią z zakresu nauki o mediach

• odróżnia podstawowe teorie mediów,

• stosuje pojęcia teorii komunikowania do opisu zjawisk komunikacji kulturowej i użytkowej,

• wyjaśnia mechanizm poznawczych (językowych i obrazowych) podstaw komunikacyjnego istnienia człowieka

• opisuje historię rozwoju komunikacji medialnej,

• ponadto pokazuje specyfikę kultury multimedialnej w odniesieniu do innych typów kultury.

Literatura:

1. Wprowadzenie, diagnoza oczekiwań.

• D. Mersch, Teorie mediów, przeł. E. Kraus, Warszawa 2010.

2. Teoria mediów – obszar wieloznaczności, „narzędzie nawigacji”, naukowa konwersacja na temat mediów, teoria stosowana.

• D. McQuail, Różne rodzaje teorii, w tegoż: Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk. T. Goban-Klas, Warszawa 2007.

• P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa 2011.

3. Media i mediacja.

• D. Regis, Od medium do mediacji, w tegoż: Wprowadzenie do mediologii, przeł. A. Kapciak, Warszawa 2010.

4. Modernizm.

• M. Weber, Asceza a duch kapitalistyczny, w tegoż: Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2011.

• Ch. Barker, Wejście postmodernizmu, w tegoż: Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków 2005.

• J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, przeł. W. Lipnik, Warszawa 2004.

5. Postmoderrnizm.

• A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, przedm. W. Osiatyński, Warszawa 2001, s. 207-538.

• A.Toffler, Budowa nowej cywilizacji, polityka trzeciej fali, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996.

• J.-F. Lyotard, Pragmatyczna wiedza narracyjna, w tegoż: Kondycja ponowoczesna, raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

6. Zwrot ikoniczny.

• W. Welsch, Estetyka poza estetyką, o nową postać estetyki, przekł. K. Guczalska, Kraków 2005.

• J. Baudrillard, Przejrzystość zła, esej o zjawiskach skrajnych, przeł. Sł. Królak, Warszawa 2009.

• T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.

• A. Gwóźdź, Przez okno technologii. Wprowadzenie, w: Widzieć, myśleć, być, technologie mediów, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

7. Zwrot medialny i techniczny.

• G. Deleuze, Logika sensu, przekł. G. Wilczyński, Warszawa 2011.

• S. Krämer, Medium, Messenger, Transmission: An Approach to Media Philosophy, intro. Anthony Enns, Amsterdam, 2015 online, http://en.aup.nl/download/9789048524990.pdf).

• F.A. Kittler, Gramofon, film, maszyna do pisania, przeł. E. Klekot, „Kultura Popularna” 2010 nr 3-4.

8. Media poznania – język i obraz.

• R. Arnheimm, Wczesne intuicje, Poznanie intuicyjne i intelektualne, w tegoż: Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2011.

• M. Kociuba, Własności poznania obrazowego, w tegoż: Antropologia poznania obrazowego, Lublin 2010.

9. Praktyka i teoria. Media analogowe – mowa i pismo.

• Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.

• W.J. Ong, Pismo a struktura świadomości, w: Antropologia słowa, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2004.

• M. McLuhan, Zrozumieć media, w tegoż: Wybór pism, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975. przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

10. Media analogowe – wizyta w Muzeum Drukarstwa.

11. Teoria. Media analogowe – druk, książka i nowoczesny podmiot

• J. Burke, Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli, w: Antropologia słowa, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2004.

• W.J. Ong, Druk, przestrzeń i zamknięcie, w: Antropologia słowa, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2004.

12. Powtórzenie przed testem.

13. Test zaliczeniowy.

14. Media analogowe – wizyta w ciemni fotograficznej.

• V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. Jacek Maniecki, wstęp i red. nauk. Piotr Zawojski, Katowice 2004.

• R. Barthes, Światło obrazu – uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

• S. Sontag, O fotografii, Sł. Magala, Warszawa 1986.

• P. Zawojski, Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii http://www.zawojski.com/2006/04/19/czlowiek-i-aparat-vilema-flussera-filozofia-fotografii/

15. Media analogowe versus cyfrowe. Wizyta w wytwórni filmowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

KU1_W03 zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności.

KU1_W05 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, komunikacji medialnej.

UMIEJĘTNOŚCI

KU1_U02 umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji.

KU1_U04 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KU1_K05 potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst kulturowy.

KU1_K06 umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi medialne i komunikacyjne jako elementarne reguły życia.

Opis ECTS 2,5 pkt.– 80 godzin:

• udział w wykładzie 30 godzin,

• konsultacje – 5 godzin,

• samodzielna lektura – 20 godzin,

• przygotowanie do testu końcowego – 30 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca, opis szczegółowy efektów kształcenia.

KU1_W03

na ocenę 5: zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności,

na ocenę 4: zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa,

na ocenę 3: zna podstawową terminologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa,

na ocenę 2: nie zna podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności.

KU1_W05

na ocenę 5: posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach i komunikacji medialnej,

na ocenę 4: posiada nieuporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach i komunikacji medialnej,

na ocenę 3: posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach,

na ocenę 2: nie posiada żadnej wiedzy ogólnej w zakresie nauk o mediach i komunikacji medialnej.

KU1_U02

na ocenę 5: umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

na ocenę 4: umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić jej analizę, ale nie potrafi ocenę pozyskanej informacji,

na ocenę 3: umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz nie potrafi przeprowadzić jej analizę i dokonać jej oceny,

na ocenę 2: umie potrafi dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz nie potrafi przeprowadzić analizy i ocenić pozyskaną informację.

KU1_U04

na ocenę 5: potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa,

na ocenę 4: potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej (w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa), ale już nie pisemnej.

na ocenę 3: potrafi opracować wyniki własnych badań, ale nie potrafi ani zaprezentować ich w formie pisemnej, ani w formie ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa,

na ocenę 2: nie potrafi ani opracować wyniki własnych badań, ani zaprezentować ich w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa.

KU1_K05

na ocenę 5: potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst kulturowy,

na ocenę 4: potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel, ale już nie kontekst kulturowy,

na ocenę 3: potrafi określić swoją aktywność badawczą, ale nie umie uwzględniając jej celu ani kontekstu kulturowego,

na ocenę 2: nie potrafi określić swojej aktywności badawczej.

KU1_K06

na ocenę 5: umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi medialne i komunikacyjne jako elementarne reguły życia,

na ocenę 4: umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając tylko wymogi medialne jako elementarne reguły życia,

na ocenę 3: umie określić warunki praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając tylko wymogi medialne jako elementarne reguły życia,

na ocenę 2: nie umie określić warunków oraz znaczenia praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej.

Ocena podsumowująca.

obecność na zajęciach (ocenianie ciągłe),

aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe),

egzamin końcowy pisemny, w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań opisowych.

Praktyki zawodowe:

Multimedialność w kulturze

Praktyki rozpoczynają się na drugim roku studiów i trwają trzy tygodnie.

Studenci odbywają praktyki, uczestnicząc w organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych o ograniczonym zasięgu lub masowych z wykorzystaniem multimediów. Mogą również odbywać je w wybranej agencji prasowej, agencji reklamowej, w studiu projektowym multimedialnych usług komputerowych, w redakcji mediów elektronicznych, przy projektowaniu multimedialnych wystaw internetowych, stron internetowych wydarzeń kulturalnych i stron popularyzujących kulturę i dzieła sztuki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)