Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka wiedzy o regionalizmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-ProWieRegi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka wiedzy o regionalizmie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W09

KU1_W11

KU1_U07

KU1_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej (antropologia, politologia, językoznawstwo) z zarysami wymiaru diachronicznego. Zostaną omówione zagadnienia podstawowe, poczynając od definicji, zbioru tematów wiodących, regionu i jego tradycji -do elementów historii dyscypliny i charakterystyki poszczególnych regionów Europy. Zostanie zaprezentowana także koncepcja mikro- i makroregionu w odniesieniu do przestrzeni, języka, małych i wielkich tradycji oraz Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chudziński Edward, Regionalizm idea- realizacje –instytucje, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2010

Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, Uniwersytet Warszawski- Wydział Polonistyki, Warszawa 1992

Kowalski Krzysztof, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002

Chudziński Edward, Regionalizm idea- realizacje –instytucje, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2010,

Regiony Europy: uwarunkowania, wyzwania, perspektywy rozwoju, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

Waldziński Dariusz, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacjnych. Zarys problemu. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005

Didier Eribon, Rozmowy z Dumézilem, Warszawa 2001

Ryfkin Jeremy, Europejskie marzenie, Wydawnictwo NADIR, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca:

Skorowski Henryk, Europa regionu, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1998

Damrosz Jerzy, Wyznaczniki lokalno- regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury nowoczesnych społeczeństw, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne t.2 , Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999

Trojan Mieczysław, Regionalny i ponadregionalny wymiar współczesnych procesów społeczno-kulturowych w Europie. Zarys perspektywy badawczej, [w]: Studia Etnologiczne i Antropologiczne t.2 , Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 31-45

Simonides Dorota, "Więź regionalna a „mała ojczyzna”, [w]: Studia Etnologiczne i Antropologiczne t.2 , Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 65-75

Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, (red. M. Stolarczyka, J. Kuzickiego, P. Graty), Rzeszów 2008

Kowalski Jacek, Loba Anna i Mirosław, Prokop Jan, Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, do wyboru jeden rozdział ( XIII- XX ).

Złocka-Dąbrowska M.,"Georges Dumézil i koncept Europy” [w]: Konteksty, Nr.1-3, 2009, s.83-90

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03 Wyjaśnia podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności

KU1_W09 Prezentuje podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze w tym regionalistyki

KU1_W11 Prezentuje uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

KU1_U07 Wykazuje umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

KU1_K07 Zachowuje świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego

ECTS:

wykład konwersatoryjny 30

przygotowanie do dyskusji w czasie wykładu konwersatoryjnego 10

przygotowanie do egzaminu ustnego 20

konsultacje 5

SUMA 65

LICZBA ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny z elementami metody poszukującej w formie dyskusji seminaryjnej zakończony finalnym zaliczeniem, czyli odpowiedzią ustną na ocenę.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są realizowane metodą wykładu konwersatoryjnego a efekty umiejętności i kompetencji społecznych realizowane są metodą poszukującą w formie dyskusji seminaryjnej.

Efekty te weryfikowane są sprawdzeniem, czy student :

Wyjaśnia podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności (KU1_W03).

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie wyjaśnia podstawowej terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności zna w/w efektów kształcenia

- na ocenę 3 (dst.) - student wyjaśnia podstawowej terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności w niewielkim stopniu

- na ocenę 4 (db.) - student wyjaśnia podstawowej terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności i potrafi podać przykłady jej zastosowania

- na ocenę 5 (bdb.) - student wyjaśnia podstawowej terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do regionalistyki oraz studiowanych specjalności , potrafi podać przykłady jej zastosowania oraz samodzielnie je porządkuje dochodząc do generalizacji.

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze w odniesieniu do regionalistyki ( KU1_W09 ).

- na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 3 (dst.) - posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze wymieniając nazwy kierunków i osiągnięć

- na ocenę 4 (db.) -posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze w odniesieniu do regionalistyki znając nazwy kierunków i osiągnięć i potrafi je wyczerpująco scharakteryzować

- na ocenę 5 (bdb.) - posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze w odniesieniu do regionalistyki potrafi je wyczerpująco scharakteryzować oraz wyciągać samodzielnie wnioski

Prezentuje uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki (KU1_W11)

- na ocenę 2 (ndst.) - nie jest w stanie zaprezentować żadnej uporządkowanej wiedzy o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 3 (dst.) - jest w stanie zaprezentować podstawową i uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 4 (db.) - jest w stanie zaprezentować uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki posługując się przykładami

- na ocenę 5 (bdb.) - jest w stanie zaprezentować uporządkowaną wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki posługując się przykładami, które poddaje dogłębnej analizie

KU1_U07 Wykazuje umiejętność wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 2 (ndst.) - nie wykazuje żadnej umiejętności wyodrębniania i określania cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 3 (dst.) - wykazuje umiejętność wyodrębniania i określania części cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki

- na ocenę 4 (db.) - Wykazuje umiejętność wyodrębniania i określania części cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki przeprowadzając ich dokładną charakterystykę

- na ocenę 5 (bdb.) - Wykazuje umiejętność wyodrębniania i określania części cech tożsamości kulturowych w aspekcie wielokulturowości oraz międzykulturowości w odniesieniu do regionalistyki przeprowadzając ich dokładną charakterystykę oraz porównując je ze sobą łącznie z wyciąganiem wniosków

Zachowuje świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego (KU1_K07 ).

- na ocenę 2 (ndst.) - nie zachowuje świadomości znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego nie potrafiąc określić tego znaczenia

- na ocenę 3 (dst.) - potrafi częściowo określić znaczenie zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego

- na ocenę 4 (db.) - potrafi określić znaczenie zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego podając liczne przykłady

- na ocenę 5 (bdb.) - potrafi określić znaczenie zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego podając liczne przykłady oraz dokonując ich porównania wraz z wyciąganiem wniosków

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)