Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-SemLi-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W06

KU1_U01

KU1_U02

KU1_K04

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium służy przygotowaniu studentów to napisania pracy licencjackiej. Zadaniem promotorów jest pomoc przy kolejnych etapach jej powstawania: od sformułowania tematu pracy, przez konceptualne opracowanie materiału badawczego, uporządkowanie treści, aż po respektowanie podstawowych zasad pisarskiego warsztatu badacza kultury.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania.

Studenci:

• opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach);

• zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego;

• samodzielnie przygotowują stan badań;

• zestawiają bibliografię;

• nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego;

• uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

• współczesny warsztat badawczy humanisty;

• zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych;

• zasady konstruowania wywodu naukowego;

• kompozycja pracy licencjackiej;

• elementy stylistyki tekstu naukowego;

• zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych;

• problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams i Moodle

Literatura:

1. Umberto Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, "Jak pisać teksty naukowe?", Gdańsk 2001.

Ponadto: literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego seminarium zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 - zna metody badawcze, w zakresie nauk o kulturze.

KU1_W05 - zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej. Orientuje się w specyfice poszczególnych stylów w sztuce.

KU1_U01 - potrafi korzystać z baz danych, celem wyszukiwania literatury przedmiotu.

KU1_U02 - potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy.

KU1_K04 - umie wykorzystać zdobytą wiedzę.

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą one od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Przygotowanie pracy licencjackiej: wybór zagadnienia, wybór tematu, rozdział 1, rozdział 2 i 3, cała praca.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Marcin Jewdokimow, Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczy cel przedmiotu stanowi opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiający przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzone badania naukowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o wcześniej przeprowadzoną kwerendę naukową i badania. Studenci opanowują techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, tzn. umiejętność prowadzenia kwerendy, w bibliotekach, archiwach, muzeach). Zdobywają umiejętność pozyskiwania materiału tekstowego i ikonograficznego. Samodzielnie przygotowują stanu badań, zestawiają bibliografię. Nabywają umiejętność konstrukcji i redakcji tekstu naukowego. W dalszej kolejności uczą się edytorskiego opracowania tekstu, tworzenia odsyłaczy i katalogów oraz i opanowują zasady cytowania.

Treści merytoryczne:

Współczesny warsztat badawczy humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Zasady edytorskie przygotowania humanistycznych prac naukowych.

Problematyka plagiatu, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich.

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams.

Literatura:

1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Pozostała literatura to specjalistyczne publikacje związane z problematyką podejmowaną przez studenta w jego pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Student regularnie uczestniczy w zajęciach. Referuje w wyznaczonym terminie

przygotowane rozdziały pracy.

Po zakończeniu semestru II, student aby uzyskać ocenę pozytywną musi przedstawić stan badań

i I rozdział pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy licencjackiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.