Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o regionalizmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-WiedzRegio
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o regionalizmie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15805
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W04

KU1_W06

KU1_U02

KU1_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami regionalistyki poprzez lekturę i analizę wskazanych tekstów wraz z dyskusją na forum grupy. Równolegle zajęcia te mają za zadanie przygotowanie do przedstawienia tematycznej prezentacji multimedialnej jako zagadnienia badawczego dotyczącego wybranego regionu kulturowego. czyli wykonanie zadania praktycznego z równoczesnym formowaniem kompetencji społecznych.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami regionalistyki poprzez lekturę i analizę wskazanych tekstów wraz z dyskusją na forum grupy. Równolegle zajęcia te mają za zadanie przygotowanie do przedstawienia tematycznej prezentacji multimedialnej jako zagadnienia badawczego dotyczącego wybranego regionu kulturowego, czyli wykonanie zadania praktycznego z równoczesnym formowaniem kompetencji społecznych.

Ćwiczenia podejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie wybranych a zarazem zróżnicowanych koncepcji regionu, zagadnienia regionalizmu europejskiego, poszukiwanie chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródeł kultury europejskiej, mechanizmy kształtowania się tradycji regionalnych odniesionych do wybranych elementów historii, kształtowanie się tożsamości regionalnej, wzorce regionalne, ich przemiany a także obyczaje i style życia wraz z ich religijnymi, społecznymi, historycznymi i politycznymi uwarunkowaniami oraz odniesieniami do dylematów między- i wielokulturowości w procesie globalizacji.

Literatura:

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

ANDRZEJ KWILECKI, REGION I BADANIA REGIONALNE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LIV — zeszyt 2 — 1992

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16264/1/005%20ANDRZEJ%20KWILECKI.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, str. 7-110

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie, Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz ich konsekwencje dla regionów.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania regionu polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę dst.

Zna w dostatecznym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz dostatecznie rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę db.

Zna w dobrym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz dobrze rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę bdb.

Zna w bardzo dobrym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz bardzo dobrze rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę dst.

Zna w dostatecznym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz rozumie w dostatecznym stopniu ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę db.

Zna w dobrym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę bdb.

Zna w bardzo dobrym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz bardzo dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania regionu polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

Na ocenę dst:

Zna w dostatecznie pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie dostatecznie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

Na ocenę db:

Zna w dobrym stopniu pogłębione, religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie dobrze znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji

Na ocenę bdb:

Zna w bardzo dobrym stopniu pogłębione, religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie bardzo dobrze znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji

KU1_U02

Na ocenę dst:

Potrafi wystarczająco samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

Na ocenę db:

Potrafi dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania

Na ocenę bdb:

Potrafi bardzo dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Na ocenę dst:

Jest gotów w zakresie podstawowym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Na ocenę db:

Jest gotów do dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Na ocenę bdb:

Jest gotów do bardzo dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8jfKL6-5RyW0z02pUy_LDxuMQWEP9HZxKKHg_wSxszQ1@thread.tacv2/1636719980703?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej (antropologia, politologia, językoznawstwo) z zarysami wymiaru diachronicznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z reprezentatywną sekwencją wiedzy an temat regionalistyki oraz przygotowanie (praktyczne) i przedstawienie wybranego tematu w formie prezentacji multimedialnej na forum grupy, czyli równoczesne formowanie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej (antropologia, politologia, językoznawstwo) z zarysami wymiaru diachronicznego. Zostaną omówione zagadnienia podstawowe, poczynając od definicji, zbioru tematów wiodących, regionu i jego tradycji -do elementów historii dyscypliny i charakterystyki poszczególnych regionów Europy, euroregionów, mniejszości etnicznych i narodowych, migracji i typów osadnictwa.

Literatura:

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8jfKL6-5RyW0z02pUy_LDxuMQWEP9HZxKKHg_wSxszQ1@thread.tacv2/1636719980703?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

udział w ćwiczeniach- 30 godz.

lektura i analiza zadanych tekstów-15 godzin

prezentacja multimedialna-10 godzin

konsultacje-5 godzin

razem: 60 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, str. 7-110.

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 20h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Jerzy Damrosz, Przestrzeń kulturowa i jej lokalno-regionalne uwarunkowania, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 7, 2015, s. 24-45, https://www.bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7-s17-45/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7-s17-45.pdf

Jerzy Damrosz, Wyznaczniki lokalno-regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury nowoczesnych społeczeństw: próba systematyki pojęć i problemów, Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2, 1999, s. 23-32 https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2-s23-32/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2-s23-32.pdf

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Paweł Sarna, Problematyka regionalnej tożsamości i kultury w ramach polityki Unii Europejskiej – przypadek Zagłębia Dąbrowskiego, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6009/Problematyka%20regionalnej%20to%20samo%20ci%20i%20kultury%20w%20ramach%20polityki%20Unii.pdf.pdf?sequence=1

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Krzysztof Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Warszawa 2002

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and Its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)