Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-KomKuXX-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa XX wieku i czasów najnowszych (sytuacja polska i europejska): ikonosfera, audiosfera, logosfera
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a87198202fba94f0297048a6cc0e6c75c%40thread.tacv2/conversations?groupId=28b3095c-0bba-4379-8daf-39f6cdda9714&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1-W09


KU1_U06


KU1_K01Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zagadnieniami komunikacji kulturowej XX wieku w ujęciach teoretycznym i poznawczym (wybrane aspekty kultury współczesnej).

Pełny opis:

1/ Kultura jako wytwór społeczny. Kto tworzy?

2/ Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

3/ Barthes Roland, Mit dzisiaj, w: Mitologie, s. 239-295;

4/ Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005, ss.17-43.

5/ Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

6/ Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008 (frag.);

7/ White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

6/ Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000 [frag.];

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005 [frag.]

7/ Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005 [frag.],

8/ Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 [frag.]

9/ Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

10/ Butler Judith, Uwikłani w płeć [frag.]

11/ Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Literatura:

Claude Levi-Strauss, Pojęcie struktury w antropologii

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Barthes Roland, Mit dzisiaj.

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Hobsbawm Eric, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008.

White Hayden, Historiografia jako narracja, w: Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2000, s.135-153.

Bauman Zygmunt, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.

Said Edward, Orientalizm, Zysk i s-ka, Poznań 2005.

Billig Michael, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, wyd. Znak, Kraków 2008 .

Foucault M. Nadzorować i karać

Foucault M. Wiedza i władza

Butler Judith, Uwikłani w płeć.

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1-W09

posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej- szych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

KU1_U06

potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

KU1_K01

ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

ECTS - 3 punkty

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 40h

Konsultacje - 5h

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

KU1_W09

- na ocenę 2 (nast.): nie posiada podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

- na ocenę 3 (dst.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie bardzo dobrym,

KU1_U06

- na ocenę 2 (nast.): nie potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

- na ocenę 3 (dst.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu bardzo dobrym.

KU1_K01

- na ocenę 2 (nast.): nie ma świadomości zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 3 (dst.): ma dostateczną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 4 (db.): ma dużą świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 5 (bdb.): ma bardzo dużą świadomość świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa i studium przypadku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)